Maskote(1)

Корелација садржаја Климатског пакета са садржајима Основа предшколског програма васпитања и образовања

У приложеним табелама налазе се корелације одређених садржаја из Климатског пакета који се могу повезати са садржајем програма за одговарајуће нивое образовања и за одговарајуће предмете.

Основни звор података:
Правилник о општим основама предшколског програма („Сл. гласник РС – Просветни гласник“  бр. 14/2006)

 • http://sssstarapazova.org/wp-content/uploads/2015/02/Pravilnik_o_Osnovama_programa_predskolskog_vaspitanja_i_obrazovanja_dece_uzrasta_od_3_do7_godina.pdf

 Општи циљ предшколског васпитања може се превести у три групе циљева, који истовремено означавају три глобалне сфере развоја и васпитања детета: упознавање и овладавање самим собом, развијање односа и сазнања о другим људима и изграђивање сазнања о окружењу и начинима деловања на њега.

Циљеви предшколског васпитања и образовања су да дете:

 • открива, упознаје самога себе – да разликује делове тела, упознаје своје потребе, опажања, осећања и мисли; открива, изграђује и овладава различитим начинима изражавања: телом, покретом и гестом, ликовно и пластично, музички и вербално; истражује и прихвата своје моћи и границе као основу поверења у себе; проширује своје моћи и границе, деловањем на средину и интеракцијом са другима; помоћу уметничких медија и кроз игру развија своје креативне потенцијале;
 • развија односе и стиче искуства и сазнања о другим људима – да на основу сигурности и поверења у себе гради отвореност и поверење према другима; упознаје и разуме правила понашања и опхођења у групи и средини у којој живи и изграђује елементарне моралне норме; научи да препозна и уважи потребе и осећања других; развија пријатељске и сарадничке односе са вршњацима и одраслима; проширује искуства и продубљује разумевање друштвене и културне стварности (људски род, социјалне институције, обичаје и традиције, културне разлике); користи и развија различите начине комуникације са другим људима; учи да саслуша и уважи идеје и мишљења других, али и да им супротстави своје гледиште; развија способности преговарања и договарања;
 • сазнаје свет око себе и развија начине деловања на њега – да открива и упознаје својства и одлике предмета и појава у својој околини на основу сопствене активности (посматрања, поређења, практичних радњи, истраживања, испробавања и проверавања претпоставки, функционалних и конструктивних игара) градећи диференцирану слику света; развија интелектуалну самосталност кроз самостално изношење својих идеја, испробавањем, ослобађањем доминације перцептивних информација; оспособљава да на конструктиван и креативан начин користи предмете и информације.

МОДЕЛИ И ИЗБОР МОДЕЛА

У Основама програма јединствена и целовита концепција је разрађена у два модела: модел А и модел Б.

Модел А  је отворени систем предшколског васпитања и образовања и садржи: полазиште програма, циљеве, начела, планирање и евалуацију васпитно-образовног рада и улогу васпитача као практичара, креатора, истраживача сопствене праксе.

Модел Б се ослања на позитивна искуства васпитно-образовне праксе и садржи: начела, циљеве, систем активности, организацију живота и васпитно-образовног рада, сарадњу са породицом и локалном заједницом.

МОДЕЛ  А

Модел А је концепт програма отвореног система васпитања и образовања. Полазиште програма је дете, као недељива динамична личност. Васпитач је креатор, истраживач, практичар и критичар сопствене праксе. Овај модел програма дефинише концепцију васпитања и образовања, не задаје програм учења и подучавања.

НАЧЕЛА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И УЛОГА ВАСПИТАЧА

 • Начело поштовања другог

Поштовање личности детета подразумева самопоштовање васпитача и поштовање других људи (посебно колега и родитеља) и разумевање и уважавање развојне чињенице да дете постаје личност на основу тога што га други (родитељи, васпитачи) сматрају таквим и поступају у складу са тим. Поштовање овог начела је основа демократских односа у васпитању. То изискује уважавање и подстицање права да самостално дела, бира, износи своје мишљење и осећања, права да учи и развија се на свој начин, сопственим темпом. Ово начело подразумева спремност и способност да се дете упозна и разуме.

 • Начело ангажованости

Квалитетна васпитна релација мора да буде не само свесна и намерна већ и лично ангажована, посвећена. То значи да укупан однос васпитача и деце, њихове интеракције и комуникације, како по форми тако и по садржају морају бити смисаони и за децу и за васпитача. Ангажованост и посвећеност значе, било да се ради о детету или о одраслом, више од спољашње ““запослености„ и површне “сентименталности„; они подразумевају трагање са личним значењем, одговором на сопствена питања и дилеме. Васпитач може бити далеко више ангажован и посвећен када наизглед “ништа не ради„ када посматра дете или групу деце са тежњом да разуме значење и мотиве неке њихове активности него када излаже унапред припремљен садржај; исто, као што дете може бити ментално ангажовано и онда када није физички активно.

 • Начело животности

Начело упућује на уважавање животног искуства детета и отварање установе према породици и друштвеној средини, њену трансформацију у место заједничког живљења деце и одраслих. Предшколска установа би требало да буде место где дете сусреће и прибавља непосредна различита животна искуства (а не само да бива подучавано). Уважавање овог начела тражи супротстављање безличности и униформности улоге васпитача. Васпитач највише васпитава оним што јесте као личност и оним што уме да ради.

 • Начело реалистичности

Разумевање детета и његовог развоја, разумевање природе, функције и домета васпитања у предшколској установи и разумевања сопствене улоге васпитача, претпоставке су за изграђивање реалног односа према себи самом, деци и околностима у којима се васпитно-образовни процес одвија. То значи бити реалан у захтевима и очекивањима која се постављају деци али и самом себи.

 • Начело доследности

Доследност проистиче из континуитета (повезаности) и смислености. То не значи бити увек исти или поступати на исти начин, већ делати у складу са побудама и консеквенцама. Доследан поступак тежи хармонији између циљева, задатака, акција које покрећу и ефеката до којих доводе. Ова релација између васпитних циљева и задатака који се постављају, сопствене васпитне праксе и процењених ефеката код деце је поље непрестаног преиспитивања и истраживања васпитача.

МОДЕЛ  Б

Модел Б садржи: начела, циљеве система активности, делимично програмске садржаје, организацију живота, сарадњу са породицом и локалном заједницом.

НАЧЕЛА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Начела предшколског васпитања и образовања указују на основна обележја васпитно-образовног рада са предшколском децом и служе као оријентација за припремање, организацију, извођење и вредновање тог рада.

 • Начело целовитости и интегритета

Ово начело се заснива на схватању о јединству и међузависности телесног и духовног, наслеђеног и стеченог, емоционалног и социјалног, индивидуалног и друштвеног развоја личности. Дете је увек више него њихов прости збир, због чега треба избегавати васпитно-образовне утицаје само на један аспект како се не би изгубила из вида јединствена организација и тоталитет дечје личности. Хармоничном развоју детета треба да доприноси свака васпитно-образовна ситуација, област, садржај, структурни елемент (распоред дана, активност), у породици, предшколској установи и друштвеној средини у којој се дете креће. Наведени захтев истовремено значи да садржаји које деца упознају кроз организоване активности, не смеју никада постати циљ сами себи, нити се циљеви васпитно-образовног рада смеју ограничити само на то да дете стекне неки појам или усвоји одређену вештину и навику.

 • Начело оријентације ка општим циљевима

Предшколско васпитање и образовање треба да се усмери ка општим и фундаменталним циљевима,  развоју најважнијих способности и карактерних црта личности којима треба да се постави одговарајућа основа, а сваки садржај се процењује према доприносу развоју детета у целини. Васпитање тежи циљевима који се дефинишу из дугорочне развојне перспективе деце, као што су емоционална стабилност, самосталност, позитивна слика коју стичу о себи и својој околини, радозналост, иницијативност, креативне црте личности и сл.

 • Начело праћења и подстицања дечјег развоја

Уважавајући поставку да је за свако развојно постигнуће потребан одређен степен зрелости и да код деце постоје најпогоднији периоди (периоди осетљивости) за учење, истиче се захтев да васпитање и образовање треба да прате дечји развој али на посебан начин идући испред њега. Подстицаји васпитача треба да се крећу у развојној наредној зони, тако што ће у његове, активности детета да уносе елементе који су непосредно повезани са битним својствима личности које тек треба да се појаве. Тако би се постигло својеврсно убрзавање тока дечјег развоја ради његовог преласка на више нивое, али и усклађено са његовом амплификацијом,  појачавањем, ради достизања највишег могућег нивоа формираности, оних психолошких квалитета и способности за које је дете у том тренутку способно. У складу са тим поставља се и захтев за уважавање законитости развоја интелектуалних функција што подразумева да се искуствено порекло одређених схема може налазити у претходним активностима знатно различитим по структури од схема које су вежбане или које се примећују на одређеном узрасту (нпр. можда се ликовни израз детета може боље унапредити причањем маштовитих прича него директним увежбавањем перцепције и ликовних техника). Код детета треба вежбати оно што је у одређеном тренутку изазвало максималну пажњу, без обзира што сврха одређене радње није одмах видљива.

 • Начело активности и животности

Ефективност овог начела је у директној сразмери са квантитетом и квалитетом дечје активности, из чега произлази захтев да деца буду стално нечим ангажована, имајући при томе иницијативу, заинтересованост и снажну мотивацију. Да би упознало ствари, дете треба да делује на њих, односно да их трансформише, почев од најелементарнијих сензомоторних акција до најфинијих интелектуалних операција, које су још увек акције (удруживање, ређање, довођење у кореспонденцију, итд.), али интериоризоване и извршаване у мислима. Исто тако, учење увек треба да започиње на неком интуитивном нивоу а касније да прелази на аналитичке поступке. Дете своја знања у највећој мери стиче узгредно, као споредан производ спонтаног учења у игри или у некој практичној делатности. Оно усваја само оно што му је тренутно потребно за активност коју врши или намерава да изврши. Искуства која дете стиче потребно је повезати са социјалним контекстом у којем дете живи и указивати на њихову практичну употребљивост у животним ситуацијама.

 • Начело доминације игара и игровних поступака

Између игре и развоја постоји међусобна условљеност, док развој отвара нове могућности игри, она, са своје стране, потпомаже његов природан ток. Свака фаза, кроз коју пролази развитак детета, означена је “експлозијом„ активности које га за извесно време потпуно обузимају. На тај начин основне психичке промене које се могу запазити у одређеном периоду развоја детета најнепосредније зависе од садржаја и интензитета играња, а сукцесија игара означава његово функционално напредовање ка вишим стадијумима развоја. Имајући у виду наведену законитост поставља се захтев да дух игре треба да прожима све дечје активности и одређује основна обележја структуре васпитно-образовног процеса који се организује на овим узрастима. Игра омогућава да основа васпитног поступка постане интерес деце за активно укључивање у живот и средину која их окружује, на њима доступан начин, као и да се за мотивацију развоја и учења искористи оно што већ носе у себи радозналост, жеђ за сазнањем и потребу за стваралачким изражавањем. Поштовање духа игре, пре свега добровољности, слободе и самосталности, пружа деци прилику да непосредније, потпуније и активније учествују у процесу сопственог васпитања и образовања, да се питају и да одлучују о најважнијим питањима свог живота и рада у складу са својим нарастајућим могућностима.

 • Начело усклађености са узрасним и индивидуалним карактеристикама деце

Да би васпитање и образовање били целисходни, сваки садржај и активност треба да буду понуђени деци и у право време и на одговарајући начин, прилагођено њиховим могућностима, темпу за који су способни, психичкој структури и актуелном искуству, потребама и интересовањима, као полазној основи за стицање нових искустава и за даљи развој потреба и интересовања. Деца су различита, јер свако од њих представља јединствену и непоновљиву људску јединку. Дете има своје личне интелектуалне, афективне, социјалне, физичке и друге карактеристике (склоности, жеље, очекивања, мотиве, темперамент, емоције, црте карактера, навике, независност, начин реаговања на спољашње утицаје, темпо развоја, здравствено стање итд.), своје специфично искуство, као и посебан начин на који се изражава и ступа у додир са својом друштвеном и природном средином. Да би васпитно-образовни поступци васпитача и утицаји које врши били подстицај, подршка и помоћ дечјем развоју, они треба да иду у сусрет поменутим особеностима и усклађују се са њима.

 • Начело постепеног осамостаљивања деце

Осамостаљивање деце тече постепено и повезано је са поступцима који обезбеђују све већу независност од услуга одраслих. Зато васпитач уместо детета, не би требало да чини ништа што је оно способно само да учини, осим да га, ако затреба мотивише. Од преношења готових сазнања важније је оспособити дете да их самостално стиче, од решења специфичних проблема значајније је научити га да решава проблеме уопште, од уклањања тешкоћа и препрека на које дете наилази, корисније је да оно стекне вештину превазилажења ослањањем на сопствене снаге. За то су, поред подстицања самосталности потребни и одговарајући стимулативни поступци, активне методе и захтеви према деци који се повећавају у складу са њиховим нарастајућим могућностима како би произвели што оптималнији развојни учинак.

 • Начело социјалне интеграције и континуитета

Живљење се превасходно састоји од социјалног искуства, због чега су развој и учење детета као појединца неодвојиви од његових међусобних односа са одраслима, с вршњацима и другом децом. Ови процеси су могући само захваљујући успешној интеграцији у групу вршњака и друштвену заједницу којој оно припада. Утицаји на дете не морају увек ићи непосредно од васпитача, већ и преко мале заједнице деце, што му олакшава уклапање у друштвене оквире и налажење правих подстицаја да испољи оно што носи у себи. Поред тога, треба задовољити и захтев за прилагодљивошћу специфичним условима социо-културних слојева и региона у којима деца расту. То је било потребно да се не би угрожавао тзв. “егзистенцијални континуитет„, односно, повезаност искуства које деца стичу унутар друштвеног контекста у коме се подижу и искуства које се предвиђа плановима и програмима васпитно-образовног рада у предшколским установама.

Табела бр. 1

Општи циљеви предшколског васпитања

и образовања

Модел А

Препоручени

садржаји (акценат је на

социоемоционалном

развоју детета)

Садржај/-и из Приручника Климатског пакета

ОВА КОЛОНА ЈЕ У СВИМ ТАБЕЛАМА СКРАЋЕНА ЗБОГ ПРЕГЛЕДНОСТИ (оставље ни су само редни бројеви а избрисани називи)

Исходи

 

Компетенције

 

Напомене
Упознавање и овладавање самим собом Физички развој

(развој опажања,

јачање здравља и

одржавање хигијене)

1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;
Дете разуме, у оквиру својих узрастних способности, концепт климе и њеног утицаја на временске прилике и друге факторе који су у директној вези са дечијом бригом о себи и примењује у мери сопствених способности у свакодневном животу ·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

·          Комуникација на матерњем језику

·         С обзиром да деца предшколског узраста уче кроз игру, покрет, песму и разлчите уметничке форме, све садржаје им треба на тај начин представљати и тако их укључивати у процес усвајања садржаја Климатског пакета.

·         За ближе представљање наведених садржаја из Климатског пакета, предлаже се коришћење дечијих песама, прича и бајки домаћих писаца…

·         Ближи се, ближи лето, Десанка Максимовић

·         Јесења песма, Душко Радовић, певају Ђуза и хор Колибри:

·         https://www.youtube.com/watch?v=4paKDgga-jA

·         4 годишња доба, Антонија Вивалдија

·         https://www.youtube.com/watch?v=YUGH4ya_lys

·         Први снег, Војислав Илић, певају Драган Лаковић и хор Колибри

·         https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NFUjcUbSXyY&feature=emb_title

Изражајни и естетски

развој (ликовни израз

детета, музичко

васпитање и драмски

израз детета)

 

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

Дете учи да (кроз  игру и различите уметничке форме) доживи и представи узрочно-последичне везе утицаја климатских промена на живи свет и природне ресурсе на Земљи

 

·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

·          Комуникација на матерњем језику

 

·         За ближе представљање наведених садржаја из Климатског пакета, предлаже се коришћење уметничких слика домаћих аутора;

·         Драмска радионица – Промена годишњих доба

·         https://dramskimetod.com/dramska-radionica-promena-godisnjih-doba/

Развијање односа и сазнања о другим људима Социоемоционални

развој (самосазнавање,

опажање и разумевање

других, схватање односа

међу људима, прихватање

себе као члана групе,

разумевање социјалних

појава и уочавање и

решавање проблема

у социјалном контексту

 

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

 

Дете разуме да климатске промене имају утицај на живот и здравље људи у градовима и на послове који обављају, развија емпатију, креативност и проактиван однос према окружењу

 

·          Друштвене и грађанске компетенције

·          Иницијатива и предузетништво

 

·         У реализацији активности за представљање наведеног садржаја из Климатског пакета предлаже се сарадња са родитељима /старатељима и локалном заједницом (представници релевантних локалних институција и организација као што су домови здравља, организације за заштиту животне средине…)

·         Виртуелна сликовница „Патак Јуниор и дух Зеленог Језера“. Ово је поучна прича о бризи за природу, о добрим међусобним односима и разним страховима с којима се сусреће свако дете. Патак Јуниор помаже пријатељима да створе присна пријатељства и савладају своје страхове, док притом заједно брину за чистије окружење.

·         https://duh-zelenog-jezera.eknjige-junior.rs/

Изграђивање сазнања о окружењу и начинима деловања на њега Сазнајни развој

(знање и разумевање

света, говор и

комуникација,

почетно

математичко

образовање)

2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

Дете разуме да постоје обновљиви и необновљиви извори енергије; усваја и примењује мере енергетске ефикасности; схвата своју улогу у потрошњи и уштеди енергије; инспирисано је да „помогне планети“ ·          Математичке, научне и технолошке компетенције

 

·          Иницијатива и предузетништво

 

·         У реализацији активности за представљање наведеног садржаја из Климатског пакета предлаже се сарадња са родитељима /старатељима и локалном заједницом (представници релевантних локалних предузећа –Јавно комунално предузеће, Водовод, ЕПС…)

·         Виртуелна сликовница „Зелена замисао патка Јуниора“. Ово је инспиративна прича (која се чита али и слуша) о идеји патка Јуниора и његових пријатеља, који се одлучују да ураде нешто добро за окружење и за лепшу будућност

·         https://zelena-zamisao.eknjige-junior.rs/

Табела бр. 2

Општи циљеви предшколског васпитања

и образовања

Модел Б

Препоручени садржаји

(акценат  је на интелектуалном развоју детета)

Садржај/-и из Приручника Климатског пакета Исходи Компетенције

 

Напомене

 

Упознавање и
овладавање самим собом
Физичко васпитање (физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене)

 

1.1. Клима и време;
1.2. Врсте климе и климатске зоне;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;
Дете разуме, у оквиру својих узрастних  способности, концепт климе и њеног утицаја на временске прилике и друге факторе који су у директној вези са дечијом бригом о себи и примењује у мери сопствених способности у свакодневном животу ·          Учење учења

·          Комуникација на матерњем језику

·          Математичке, научне и технолошке компетенције

 

·         С обзиром да деца предшколског узраста уче кроз игру, покрет, песму, све садржаје им треба на тај начин представљати и тако их укључивати у процес усвајања садржаја Климатског пакета.

·         Активности: тапшалице, марширање уз одговарајући римован текст

Музичко васпитање (слушање музике, певање, свирање и плесне активности)

 

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

 

Дете учи да (кроз игру, песму и различите уметничке форме) доживи и представи узрочно-последичне везе утицаја климатских промена на на живи свет и природне ресурсе на Земљи

 

 

·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

·          Комуникација на матерњем језику

 

·         За ближе представљање наведених садржаја из Климатског пакета, предлаже се коришћење дечијих песама,  домаћих писаца…

·         Јесења песма, Душко Радовић, певају Ђуза и хор Колибри

·         https://www.youtube.com/watch?v=4paKDgga-jA

·         4 годишња доба, Антонија Вивалдија

·         https://www.youtube.com/watch?v=YUGH4ya_lys

·         Први снег, Војислав Илић – пева Драган Лаковић и хор Колибри

·         https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NFUjcUbSXyY&feature=emb_title

Ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање и естетско доживљавање и процењиваље)

 

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

 

Дете учи да кроз  различите уметничке форме доживи и представи узрочно-последичне везе утицаја климатских промена на на живи свет и природне ресурсе на Земљи

 

 

·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

 

 

·         За ближе представљање наведених садржаја из Климатског пакета, предлаже се коришћење уметничких слика домаћих аутора;

·         Активности: ликовне креативне радионице

Развој говора (неговање говорне културе, богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација, монолошки говор и причање, упознавање са дечјом књижевношћу и говорне игре)

 

 

1.1. Клима и време;
1.2. Врсте климе и климатске зоне;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;
Дете учи да кроз  различите говорне игре и различите уметничке форме доживи и представи узрочно-последичне везе утицаја климатских промена на живи свет и природне појаве на Земљи

 

 

·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

·          Комуникација на матерњем језику

 

·         За ближе представљање наведених садржаја из Климатског пакета , предлаже се коришћење дечијих песама, прича и бајки домаћих писаца…

·         Ближи се ближи лето, Десанка Максимовић

·         Драмска радионица – Промена годишњих доба

·         https://dramskimetod.com/dramska-radionica-promena-godisnjih-doba/

Развијање односа и сазнања о другим људима Развој математичких појмова (положај у простору, кретање кроз простор, поређење и процењивање, области, линије и тачке, облици, скупови и временско сазнање); 1.1. Клима и време;
1.2. Врсте климе и климатске зоне;
3.2.4. Зелени градови;
Дете разуме да климатске промене имају утицај на живот и здравље људи у градовима и на послове који обављају, развија емпатију, креативност и проактиван однос према окружењу

 

·          Друштвене и грађанске компетенције

 

·          Иницијатива и предузетништво

 

·         У реализацији активности за представљање наведеног садржаја из Климатског пакета предлаже се сарадња са родитељима/старатељима и локалном заједницом (представници релевантних локалних институција и организација – Домови здравља, организације за заштиту животне средине…)

·         Виртуелна сликовница „Патак Јуниор и дух Зеленог Језера“ – Поучна прича о бризи за природу, о добрим међусобним односима и разним страховима с којима се сусреће свако дете. Патак Јуниор помаже пријатељима да створе присна пријатељства и савладају своје страхове, док притом заједно брину за чистије окружење.

·         https://duh-zelenog-jezera.eknjige-junior.rs/

Изграђивање сазнања о окружењу и начинима деловања на њега Упознавање природне и друштвене средине (живи свет-животиње, биљке, човек, материјални свет, заштита животне средине, човек као друштвено биће, рад људи и саобраћајно васпитање 2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

Дете разуме да постоје обновљиви и необновљиви извори енергије; усваја и примењује мере енергетске ефикасности; схвата своју улогу у потрошњи и штедњи енергије; инспирисано је да „помогне планети“ ·          Математичке, научне и технолошке компетенције

·          Иницијатива и предузетништво

 

·         У реализацији активности за представљање наведеног садржаја из Климатског пакета предлаже се сарадња са родитељима/старатељима и локалном заједницом (представници релевантних локалних предузећа –Комунално, Водовод., ЕПС..)

·         Виртуелна сликовница „Зелена замисао патка Јуниора“ – инспиративна прича (која се чита али и слуша) о идеји патка Јуниора и његових пријатеља, који се одлучују да ураде нешто добро за окружење и за лепшу будућност

·         https://zelena-zamisao.eknjige-junior.rs/

Корелација садржаја Климатског пакета са  садржајима Основа предшколског програма васпитања и образовања

Године узлета

Основни извори података:

 Закон о предшколском васпитању и образовању  (“Службени гласник РС”, бр. 18 од 26. марта 2010, 101 од 10. новембра 2017, 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 10 од 15. фебруара 2019.)

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон)

Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања  („Службени гласник РС -Просветни гласник“, број 16/2018, од 17.09.2018.)

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf

Општи циљеви Основа програма

 • Да сва деца предшколског узраста, кроз подршку њиховој добробити, имају једнаке могућности за учење и развој.
 • Да учешћем у програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да се осећају задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и уважавања, блискости и пријатељства.
 • Да деца развијају диспозиције за целоживотно учење као што су отвореност, радозналост, отпорност (резилијентност), рефлексивност, истрајност, поверење у себе као способног „ученика” и позитивни лични и социјални идентитет, чиме се постављају темељи развијања образовних компетенција.
 • Да деца учешћем у програмима имају прилике да упознају, истражују и преиспитују различита подручја људског сазнања и деловања, различите продукте културе и начине грађења и изражавања значења.
 • Да породице имају могућности и прилике да бирају, активно учествују у васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да освесте своје потребе и капацитете и развијају родитељске компетенције.
 • Да васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадници и сарадници, стручњаци из различитих области и други практичари имају прилику да испоље своју аутономију, креативност и професионалност као и проактивно заступање интереса деце и породица
 • Да дечји вртић и друга окружења у локалној заједници (школа, центри културе, спорта и рекреације, отворени простори, друге институције локалне средине) постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу смисла, кроз дијалог и узајамну подршку.
 • Да се васпитачи, стручни сарадници и стручњаци других профила, истраживачи, носиоци образовне политике и сви који се баве предшколским васпитањем и образовањем повезују у истраживачку заједницу која кроз истраживања и узајамну подршку гради квалитет предшколског васпитања и образовања.

Циљеви подршке добробити детета

Подршка персоналној добробити

 • Развијање свести и бриге о свом телу и осеби;
 • развијање моторичких способности ивештина и чулне осетљивости;
 • развијање саморегулације као унутрашње контроле, способности одлагања жеље, прихватања захтева и налажење алтернатива;
 • развијање инструменталне и психолошке самосталности;
 • развијање идентитета и самоприхватања;
 • развијање емоционалне компетентности као способности доживљавања и изражавања широког спектра емоција, регулисања и контроле емоција и разумевање властитих и туђих емоција.

Подршка делатној добробити детета

 • Развијање креативног испољавања и изражавања и стваралачког уобличавања својих доживљаја и сазнања;
 • развијање свих видова комуникације и овладавање различитим функцијама говора;
 • развијање рефлексивности и самодирекције као основе учења да се учи;
 • развијање диспозиција за учење као што су истрајност, радозналост, иницијатива и креативност, отвореност за сарадњу, одговорност;
 • развијање основа кључних образовних компетенција за целоживотно учење;
 • развијање отпорности (резилијентности) на стрес и изазове и способности конструктивног приступа проблемима и променама;
 • грађење смисла и животне сврхе кроз дубље разумевање основних манифестација људског живљења, вредности и лепоте човека и људског рада.

Подршка социјалној добробити детета

 • Развијање позитивног културног и социјалног идентитета и задовољства и поноса припадништвом различитим заједницама (вршњачкој, породичној, локалној, националној, глобалној);
 • развијање социјалне компетентности као способности емоционалног везивања и емпатичности, успешне социјалне комуникације и кооперативности;
 • развијање моралних вредности и норми и способности моралног расуђивања, правичности и уважавања разлика;
 • развијање алтруизма, особина човечности као што су предусретљивост, емпатија, толерантност, племенитост, солидарност;
 • развијање свести о узајамној повезаности људи и природе и бриге за животну средину;
 • развијање проактивног односа према животу и окружењу.

Специфичности кључних образовних компетенције за целоживотно учење у предшколском васпитању и образовању

Комуникација на матерњем језику

Ова компетенција се развија кроз прилике за обогаћивање речника и коришћење различитих функција језика; кроз подршку детету за правилно, изражајно и креативно усмено изражавање и језичко стваралаштво; подстицањем различитих начина графичког и других начина симболичког репрезентовања и стварањем прилика за њихову практичну употребу у игри као и развијањем свести о њиховој важности и корисности; развијање свести о важности језика у међуљудским односима и коришћењу језика на позитиван и друштвено одговоран начин. Рана писменост се развија у подстицајном језичком окружењу кроз активности у којима различити начини симболичког бележења и писана комуникација имају сврху у самој активности, а не кроз издвојено подучавање деце читању и писању.

Комуникација на другом језику

На предшколском узрасту се развија основа за учење других/страних језика кроз развој матерњег језика и развијањем свести и знања о различитим културама и језицима као и функцији језика у комуникацији међу људима и културама. Уколико се на предшколском узрасту уводи други језик, учење подразумева ситуационо усвајање језика, тако што је страни језик уткан у ситуације и активности кроз које га дете упознаје и смислено употребљава, а не кроз издвојено подучавање посебно обликованим методичким поступцима.

Математичке, научне и технолошке компетенције

Математичке, научне и технолошке компетенције се развијају кроз богата сензорна искуства и практичну манипулацију; подстицањем развоја и примене логичко-математичког мишљења у сагледавању и разумевању појава и односа и решавању проблема; подршком истраживањима, упитаности, откривањима и закључивању о природним и физичким појавама, у различитим ситуацијама игре и активностима у оквиру теме/пројекта и животно-практичним ситуацијама; применом сазнања у решавању практично животних потреба и проблема. Васпитач обликује своје учешће у заједничком истраживању кроз различите поступке подршке и поступке проширивања, а не вербалним подучавањем.

Дигитална компетенција

Дигитална компетенција се развија кроз смислено коришћење дигиталних технологија као оруђа којима се деци омогућава: долажење до информација; изражавање и представљање у функцији игре и истраживања; документовање различитих активности. Дигитална компетенција подразумева и развој адекватног односа и културу употребе дигиталних технологија.

Учење учења

Ова компетенција се развија подршком деци да освешћују процес властитог учења; кроз подршку развоју перцептивних способности и метакогнитивних способности промишљања, преиспитивања, планирања и саморегулисања учења које је смислено повезано са игром, активношћу и ситуацијом у којој дете учествује и кроз укључивање деце у развијање програма.

Друштвене и грађанске компетенције

Ове компетенције се остварују развијањем заједништва деце и одраслих и вршњачке заједнице: неговањем односа припадања, уважавања и прихватања; неговањем односа уважавања различитости и бриге о другима; развијањем групног идентитета; учешћем у игри, активностима, различитим друштвеним групама и ситуацијама које захтевају договарање, сарадњу, усаглашавање, међусобну подршку и дају прилику за властити допринос заједници у коју су укључена; укључивањем и/или покретањем догађаја, акција и пројеката у локалној заједници.

Иницијатива и предузетништво

Ова компетенција се остварује кроз подршку отвореној игри деце, развијање пројеката са децом и укључивањем деце у различите ситуације и активности којима се подржава њихова иницијатива, оригинални приступи у решавању различитих проблема и које пружају разноврсне могућности деци да своје замисли преиспитују, испробавају и процењују, као и могућности стваралачке прераде искуства и креативног изражавања властитих идеја, доживљаја, мишљења и сазнања.

Културолошка свест и изражавање

Ова компетенција се подржава култивисањем дечје игре; развијањем културног, националног и идентитета „становника планете”; приближавањем деци културног наслеђа заједнице и човечанства, подстицањем стваралачког изражавања идеја, искустава и емоција деце кроз различита уметничка подручја (визуелна уметност, драма, музика, покрет и плес, књижевност); опремање простора којим се подстиче зачудност и естетски доживљај; подстицање деце на различите начине стваралачке прераде својих доживљаја и искустава кроз различите медије.

Табела бр. 3

ГОДИНЕ УЗЛЕТА
Циљеви предшколског

васпитања и образовања

усмерени на дете:

подршка добробити детета

 

Садржај/-и из Приручника Климатског пакета

 

Исходи

 

Компетенције

 

Напомене

Подршка персоналној добробити .1. Клима и време;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;
Дете разуме, у оквиру својих узрастних способности, концепт климе и њеног утицаја на временске прилике и друге факторе који су у директној вези са дечијом бригом о себи и примењује у мери сопствених способности у свакодневном животу

 

Дете учи да (кроз  игру и различите уметничке форме) доживи и представи узрочно-последичне везе утицаја климатских промена на живи свет и природне ресурсе на Земљи

 

·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

·          Комуникација на матерњем језику

 

 

·         С обзиром да деца предшколског узраста уче кроз игру, покрет, песму и различите уметничке форме, све садржаје им треба на тај начин представљати и тако их укључивати у процес усвајања садржаја Климатског пакета.

·         За ближе представљање наведених садржаја из Климатског пакета, предлаже се коришћење уметничких слика домаћих и страних аутора, дечијих песама, прича и бајки домаћих писаца…

·         Јесења песма, Душко Радовић, певају Ђуза и хор Колибри: https://www.youtube.com/watch?v=4paKDgga-jA

·         Ближи се ближи лето, Десанка Максимовић

·         Први снег, Војислав Илић – пева Драган Лаковић и хор Колибри

·         https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NFUjcUbSXyY&feature=emb_title

Подршка делатној добробити детета 3.1. „Зелени“ извори енергије;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

 

 

Дете разуме да постоје обновљиви и необновљиви извори енергије; усваја и примењује мере енергетске ефикасности; схвата своју улогу у потрошњи и штедњи енергије; инспирисано је да „помогне планети“. ·          Математичке, научне и технолошке компетенције

·          Иницијатива и предузетништво

 

·         У реализацији активности за представљање наведеног садржаја из Климатског пакета предлаже се сарадња са родитељима/старатељима и локалном заједницом (представници релевантних локалних предузећа као што је комунално, водовод…)

·         Виртуелна сликовница „Зелена замисао патка Јуниора“. Ово је инспиративна прича (која се чита али и слуша) о идеји патка Јуниора и његових пријатеља, који се одлучују да ураде нешто добро за окружење и за лепшу будућност

·         https://zelena-zamisao.eknjige-junior.rs/

Подршка социјалној добробити детета 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;

 

 

Дете разуме да климатске промене имају утицај на живот и здравље људи у градовима и на послове који обављају, развија емпатију, креативност и проактиван однос према окружењу ·          Друштвене и грађанске компетенције

·          Иницијатива и предузетништво

 

 

·         У реализацији активности за представљање наведеног садржаја из Климатског пакета предлаже се сарадња са родитељима /старатељима и локалном заједницом (представници релевантних локалних институција и организација као што су домови здравља, организације за заштиту животне средине…)

·         Виртуелна сликовница „Патак Јуниор и дух Зеленог Језера“ – Поучна прича о бризи за природу, о добрим међусобним односима и разним страховима с којима се сусреће свако дете. Патак Јуниор помаже пријатељима да створе присна пријатељства и савладају своје страхове, док притом заједно брину за чистије окружење.

·         https://duh-zelenog-jezera.eknjige-junior.rs/

Корелација садржаја Климатског пакета са садржајима Програма наставе и учења у основној школи

За млађе разреде основне школе (од 1. до 4. разреда)

Основни извори података:

Наставни планови и програми

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-overview#.

Програми наставе и учења за млађе разреде основне школе засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика. Усмерени су на процес и исходе учења за реформисане разреде (први и други), а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних.

Исходи који су део појединих програма постављају темеље развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика тако да табела која следи представља само помоћно средство у избору садржаја који су повезани са климатским пакетом. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.

Изводи из Програма наставе и учења који су дати у табели за млађе разреде намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању.

Интегрисаним приступом настави и учењу са фокусом на партиципативне и кооперативне активности ученика, наставнику се препоручује планирање разноврсних метода, приступа и техника учења и подучавања (истраживачки задаци, пројекти, учесничко, односнопартиципативно учење, кооперативнео учење).

Посебно значајна за развијање компетенција и остваривање исхода је пројектна настава, која се у данашње време све више фокусира на остваривање образовних стандарда и исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и способности ученика кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог приступа пројектном раду у настави односи се на коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ) у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније учење и развијање знања кроз нови предмет Дигитални свет који се уводи од првог разреда предстојеће школске године.

Дакле у млађим разредима основне школе се Климатски пакет може реализовати кроз обавезне, обавезно изборне и факултативне предмете. Због актуелне реформе образовања у Србији, тачније наставе и учења за поједине разреде, наставницима се оставља могућност да сами дефинишу исходе које ученици млађих разреда треба да савладају у односу на одређену тему из Климатског пакета.

 1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сврха програма образовања

Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке,научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке (односно писмености по питању разумеваља заштите и унапређења животне средине) и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.

Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су:

– развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе,друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;

– подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;

– оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;

– оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;

– развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;

– омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;

– развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;

– уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;

– развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;

– поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;

– развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

Табела бр. 4

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ –МАЛАЂИ РАЗРЕДИ (ОД 1. ДО 4. разреда)
Садржај/-и у Приручнику

Климатског пакета

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Део 1. Проблем климатских промена
1.1.  Клима и време

 

Српски језик

Тема: Књижевност

·         Мира Алечковић: Ветар сејач

·         Душан Радовић: Јесења песма

·         Божидар Тимотијевић: Кад пролеће дође, све набоље пође

·         Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу

Тема: Временске прилике

Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

Ликовна култура

Тема: Споразумевање (комуникација). Различите информације као мотивација за стваралачки рад.

Музичка култура

Тема: Слушање музике (тон, мелодија). Звуци из природе и окружења

Пројектна настава

Тема: Клима и време

 

Српски језик

Тема: Књижевност

·         Момчило Тешић: Пролећно јутро у шуми

·         Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада

·         Десанка Максимовић: Сликарка зима

·         Популарни и информативни текстови

·         Избор из енциклопедија и часописа за децу

Чувари природе

Тема: Природне појаве и промене у животној средини

Ликовна култура 

Тема: Споразумевање

(комуникација) Различите информације као мотивација за стваралачки рад.

Пројектна настава

Тема: Клима и време

 

 

 

 

Српски језик

Тема: Књижевност

·         Јовановић Змај: Пролећница

·         Војислав Илић: Први снег

·         Душан Васиљев: Зима

·         Народне приповетке: Ветар и сунце;

·         Александар Поповић: Лед се топи

Природа и друштво

Тема: Природа, човек, друштво

Тема: Мој крај

·         Нежива природа

·         Промене које настају при загревању и хлађењу ваздуха (промена температуре, запремине, струјање ваздуха…).

Тема: Веза живе и неживе природе

·         Својства воде и ваздуха која су значајна за живи свет и људску делатност (утицај воде и ваздуха на земљиште, биљни и животињски свет, снага воде и ветра …).

·         Кружење воде у природи.

Музичка култура

Тема: Песме за децу

·         Традиционална песма из Финске,

·         Пролећна песма Антонија Вивалдија,

·         Пролеће, први став Антонија Вивалдија,

·         Зима, трећи став Антонија Вивалдија

Српски језик 

Тема: Књижевност

·         Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и месецу

·         Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо

·         Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове ( одломак) Михајло Пупин: Од пашњака до научењака( одломак)

Чувари природе

Тема: Природне појаве и промене у животној средини

·         Буди и ти метеоролог

·         Клима се мења, лоше нам се спрема

·         Шта је озонски омотач

1.2. Врсте климе и климатске зоне; Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

·         Сунчева светлост и топлота

Пројектна настава

Тема: Врсте климе

Страни језик

Тема: Географске особености

/ /
1.3. Како и зашто се клима мењала у прошлости / / Природа и друштво

Тема: Прошлост

·         Садашњост, прошлост, будућност: догађаји, људи и промене у мом крају.

/
1.4. Климатске промене данас Страни језик

Тема: Живи свет, природа, љубимци, очување животне средине

Ликовна култура

Тема: Споразумевање (комуникација)

·         Стрип. Цртани и анимирани филм

Пројектна настава

Тема: Климатске промене данас

 

Страни језик

Тема: Географске особености

Чувари природе

Тема: Природне појаве и промене у животној средини

·         Загађење животне средине

 

Српски језик

Тема: Књижевност

·         Оскар Вајлд: Себични џин

·         Популарни и информативни текстови

·         Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу

Чувари природе

Тема: Природне промене и појаве у животној средини

·         Природне појаве и промене у непосредној животној средини

·         Уочавање промене на живој природи

/
Садржај/-и у Приручнику

Климатског пакета

 

Део 2.

Како климатске промене утичу на природни свет и људска бића.

Можемо ли се прилагодити неизбежним последицама климатских промена?

2.1. Како климатске промене утичу на… време; / Страни језик 

Тема: Временске прилике

Свет око нас 

Тема: Култура живљења

·         Временске непогоде (олуја, град, мећава) и безбедно понашање у затвореном и на отвореном простору.

Чувари природе

Тема: Животна средина

·         Повезаност основних елемената животне средине

·         Утицај човека на животну средину

·         Правила понашања у природи

/
2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

Ликовна култура

Тема: Ликовна култура и окружење односи у видном пољу

(простор)

Пројектна настава

Тема: Како климатске промене утичу на биљке и животиње

Страни језик

Тема: Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине

Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

·         Промене у природи и активности људи у зависности од годишњих доба.

Тема: Жива природа

Чувари природе

Тема: Заштита животне средине и здравља

·         Угрожене биљке и животиње

Тема: Живи свет

·         Бринем о животињама из своје околине

 

Српски језик

Тема: Књижевност

·         Бранислав Црнчевић: Љутито мече

·         Ла Фонтен: Цврчак и мрав

·         Езоп: Корњача и зец

Природа и друштво

Тема: Животне заједнице

·         Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци;

Музичка култура

Домаћи композитори: Златан Вауда, Јежева кућа (дечја опера)

Страни композитори: Николај Римски Корсаков, Бумбаров лет; Габријел Форе, Лептир; Петар Илич Чајковски, Игра малих лабудова; Роберт Шуман, На дрвеном коњу;  Роберт Шуман, Дивљи јахач; Петар Илич Чајковски, Валцер цвећа; Камиј Сен-Санс, Карневал животиња (Лабуд, Антилопе, Фосили, Корњаче)

Чувари природе

Тема: Заштита животне средине

·         Најчешће угрожене биљке и животиње и њихова заштита

·         Одговоран однос према животињама

Природа и друштво

Тема: Сусрет са природом

·         Биљни и животињски свет у Србији

·         Груписање живог света на основу сличности и разлика (подела на царства);

·         Флора наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене биљке; разноврсност, богатство, заштита, ревитализација);

·         Фауна наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене животиње; разноврсност, богатство, заштита, ревитализација);

·         Домаће животиње и гајене биљке (значај, потребе и могућности; потенцијали за производњу здраве хране);

Чувари природе 

Тема: Заштита животне средине

·         Спасимо их од изумирања

 

 

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме; Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

(жива, нежива природа, разноврстност)

·         Основна својства земљишта: боја, растреситост, влажност

 

Чувари природе

Тема: Природне појаве и промене у животној средини

·         Прича једног дрвета

Страни језик

Тема: Изражавање припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања

(Интер) културни садржаји:

·         Породица, пријатељи, однос према својој и туђој имовини.

Природа и друштво

Тема: Животне заједнице

·         Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци;

/
2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе; Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

(жива, нежива природа, разноврстност)

·         Облици појављивања воде: потоци, реке, баре, језера, киша, снег.

·         Облици појављивања воде у непосредном окружењу.

 

 

Чувари природе

Тема: Загађење животне средине

 

Српски језик

Тема: Књижевност

·         Григор Витез: Какве је боје поток

Природа и друштво

Тема: Природа, човек, друштво

Тема: Мој крај

·         Мерење температуре воде, ваздуха и тела.

·         Тема:Водене животне заједнице: баре, језера и реке

·         Значај и заштита вода и водених животних заједница.

/
2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду; / / Природа и друштво

Тема: Природа, човек, друштво

·         Животне заједнице

·         Култивисане животне заједнице: воћњаци, повртњаци, њиве и паркови.

·         Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница.

/
2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе; Ликовна култура

Тема: односи у видном пољу обликовања (облик)

Ликовна култура

Тема: односи у видном пољу обликовања (облик)

/ /
2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље; Свет око нас

Тема: Село-град

Музичка култура

Тема: Извођење музике  (извођење, покрет)

·         Музика и здравље

·         Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера.

Свет око нас

Тема: Село-град

Музичка култура

Тема: Извођење музике  (извођење, покрет)

·         Музика и здравље

·         Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера.

/ /
Садржај/-и у Приручнику Климатског пакета Део 3. Како спречити опасне климатске промене?
3.1. „Зелени“ извори енергије;

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

Свет око нас

Тема: Човек ствара (материјали)

Ликовна култура

Тема: Споразумевање

(комуникација)

·         Читање визуелних информација

Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

·         Улога човека у очувању природе (штедња

ресурса који се користе у

свакодневном животу,

разврставање отпада на

предвиђена места, брига о

биљкама и животињама).

Ликовна култура

Тема: Споразумевањем

(комуникација)

·         Читање визуелних информација

Природа и друштво

Тема: Материјали

·         Извори светлости (природни и вештачки)

·         Топлотна  и електрична проводљивост материјала.

·         Рационална потрошња

 

Чувари природе

Тема: Природне појаве и промене у животној средини

·         Енергија није непресушна

·         Зелене патроле, за чистоћу моле

3.1.3. Фосилна горива; Пројектна настава

Тема: Шта су фосина горива-основни појмови

Пројектна настава

Тема: Шта су фосина горива

·         Истраживачки рад

/ /
3.1.4. Нуклеарна енергија; Ликовна култура

Тема: Простор.

·         Отворени и затворени простор, природа и простор који је човек обликовао.

Пројектна настава

Тема: Шта је нуклеарна енергија

·         основни подаци

Пројектна настава

Тема: Шта је нуклеарна енергија

·         основни подаци

/ /
3.1.5. Обновљиви извори енергије; Свет око нас

Тема: Човек ствара (материјали)

Свет око нас

Тема: Разноврсност природе

·         Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и земљиште

·         Неопходни услови за живот..

/ Природа и друштво

Тема: Рад, енергија, производња и потрошња

·         Сунце, ваздух, вода – обновљиви извори енергије

·         Утицај природних и друштвених фактора на живот и рад људи.

·         Природна богатства и њихово коришћење (ресурси, технологије, производи, рационална производња и потрошња, рециклажа, ревитализација)

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије; /

 

 

 

 

 

 

/ / Природа и друштво

Тема: Рад, енергија, производња и потрошња

·         Угаљ, нафта, гас – необновљиви извори енергије, заштита животне средине.

3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије; Ликовна култура

Тема: Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току дана.

Ликовна култура

Тема: Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току дана.

/ /
3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину ;

 

Страни језик

Тема: Превозна средства

Свет око нас

Тема: Култура живљења

·         Саобраћај и превозна средства

 

Страни језик

Тема: Превозна средства

Свет око нас

Тема: Култура живљења

·         Врсте саобраћаја (копнени, водни и ваздушни и одговарајућа превозна средства).

Природа и друштво

Тема: Природа, човек, друштво

Тема: Мој крај

·         Значај и улога саобраћаја.

·         Путнички, теретни и информациони саобраћај.

·         Безбедно понашање ученика на саобраћајницама у крају.

·         Опрема за безбедну вожњу ролера, тротинета и бицикла.

Природа и друштво

Тема: Рад, енергија, производња и потрошња

·         Недовољно искоришћени и извори енергије са мањим утицајем на животну средину.

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима; Пројектна настава Пројектна настава / /
 3.2.3. Зелена градња. Пасивне и активне зграде; Чувари природе 

Тема: Живи свет

·         Шта је направио човек

/ /
 3.2.4. Зелени градови; Ликовна култура

Тема: Обликовање

·         Обликовање скулптуре.

·         Обликовање меких материјала поступком додавања.

·         Спајање разноврсних материјала.

Свет око нас

Тема: Култура живљења – село, град

Страни језик

Тема: Становање – форме, навике

Свет око нас

Тема: Култура живљења – село, град

Ликовна култура

Тема: Обликовање   (преобликовање)

·         Обликовање скулптуре.

·         Обликовање меких материјала поступком додавања.

·         Спајање разноврсних материјала.

Природа и друштво

Тема: Оријентација у простору и времену

·         План насеља

·         Умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” перспективе

/
3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска; Свет око нас

Тема: Други и ја

·         Права и обавезе чланова група.

·         Правила понашања појединаца и групе.

Ликовна култура

Тема: Преобликовање.

·         Предмети и материјал погодни за преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци тканина…).

 

Свет око нас

Тема: Други и ја

·         Права и обавезе чланова група.

·         Правила понашања појединаца и групе.

Ликовна култура

Тема: Преобликовање.

·         Предмети и материјал погодни за преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци тканина…).

 

/ Природа и друштво

Тема: Истражујемо природне појаве

·         Промене материјала

·         Повратне и неповратне промене материјала.

·         Идентификовање промена материјала при којима настају други материјали,

различитих својстава

(сагоревање, рђање,

труљење, кување…).

·         Сагоревање материјала: ваздух (кисеоник), запажање промена при

сагоревању.

·         Запаљиви материјали, ознаке за запаљиве материјале; опасност изаштита од пожара, гашење пожара

3.5. Глобална сарадња у области климатских променама и одрживог развоја; / / Природа и друштво

Тема: Материјали

·         Извори светлости (природни)

Чувари природе

Правилан однос према себи и животној средини

·         Право на здраву животну средину

Природа и друштво

Тема: Рад, енергија, производња и потрошња

·         Рад, производња, потрошња и одрживи развој (увидети везе између коришћења ресурса, примењених технологија и одрживог развој.

1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;
Грађанско васпитање (ГВ)

Тема: Подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету, самопоштовању и самопоуздању

·         Радионице из приручника за ГВ: Моје место за опуштање, моје бриге (шта ме брине)

Тема: Подстицање групног рада, договарања и сарадње

·         Радионице из приручника за ГВ: Комуникација, сарадња, Да кажем слободно.

Тема: Подстицање социјалног сазнања, разумевање и прихватање међусобних разлика;

·         Радионице из приручника за ГВ: Страхови, моје жеље, Ја кад порастем

Грађанско васпитање

Тема: Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима.

·         Радионице из приручника за ГВ: Репортери; Поносим се што…

Тема: Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације

·         Радионице из приручника за ГВ: Како да кажем, Да ли се чујемо…

Тема: Развијање и неговање људских вредности

·         Радионице из приручника за ГВ: Шта када се то деси

Грађанско васпитање

Тема: Развијање моралног расуђивања

·         Радионице из приручника за ГВ: Одговорност за направљену штету; циљ оправдава средство

Тема: Развијање свести о важности очувања животне средине; Брига о животињама и биљкама

·         Радионице из приручника за ГВ: Однос према животињама; природа и ја; брига о природи

Грађанско васпитање

Тема: Дечја права су универзална и једнака за све

·         Радионице из приручника за ГВ: Неправда је кад…, Ставови о правди

Тема: Живим демократију, Демократска акција

·         Радионице из приручника за ГВ: Да се чује наш глас, делујемо јединствено, аргументујемо и заступамо наше интересе, тражимо закон за…

Тема: Људско биће је део целог света,развијање свести о важности очувања животне средине

·         Радионице из приручника за ГВ: Мрежа живота, бринемо о биљкама и животињама

Табелу је могуће променити у зависности од могућих измена и допуна програма наставе и учења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за млађе разреде основне школе.

Корелација садржаја Климатског пакета са садржајима Програма наставе и учења са предметима у Основној школи: биологија, географија, математика, физика и хемија

Основни извори података:

 • http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
 • https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-overview#

Циљеви основног образовања и васпитања

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте       толеранције према насиљу;

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја        физичких способности;

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике (односно етике по        питању односа према заштити и унапређењу животне средине), заштите и добробити животиња;

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и             образовној пракси;

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним     потребама и интересовањима;

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са развојем савремене науке и     технологије;

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;

13) развијање позитивних људских вредности;

14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у      демократски уређеном и праведном друштву;

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање         различитости;

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање           српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање          и очување националне и светске културне баштине;

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе        засноване на знању.

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици Србији су:

1) компетенција за учење;

2) одговорно учешће у демократском друштву;

3) естетичка компетенција;

4) комуникација;

5) одговоран однос према окружењу (околини);

6) одговоран однос према здрављу;

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања;

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима;

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати усвојене здравствене навике неопходне за активан и          здрав животни стил;

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању;

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном    очувању и развоју;

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима;

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице.

Табела бр. 5

ОСНОВНА ШКОЛА (од 5. до 8. разреда)

Предмет

Разред

Садржај/и из Приручника Климатског пакета

 

Тема Исходи Међупредметне компетенције Препоруке (напомене)

Биологија

Пети

1.3. Како се и зашто мењала клима у прошлости;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Порекло и разноврсност живог света

·          Стабло живота

·          Разноврсност живих бића

·          Живот у шумским заједницама

·          Живот у воденим заједницама

·          Шта ми можемо да урадимо за природу?

·          Утицај човека на природу

 

 

·          идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића на услове животне средине;

·          групише жива бића према њиховим заједничким особинама;

·          доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај човека) са губитком разноврсности живих бића на Земљи;

·          предлаже акције бриге о биљкама и животињама у непосредном окружењу.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

 

 

·          Истраживачки задатак: Утицај климатских промена на нестајање живих бића

·          Радионица: Како  можемо помоћи  природи. https://www.klima101.rs/resenja-za-klimatske-promene-sta-ja-mogu-da-uradim/

·          Пројектна настава: Утицаји човека на природу (позитивни и негативни и последице тих утицаја).

·          Пројекат: Велики лов на биљке (https://ambassadors-env.com/https://www.osdimitrijetucovic.edu.rs/projekti/projekat_veliki_lov_na_biljku.html)

 

Шести

1.3.1. Узроци климатских промена: милиони година;

1.4. Климатске промене данас;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Порекло и разноврсност живота

·          Човек и здравље: Ефекат стаклене баште

·          Утицај климатских промена на здравље људи

·          Угрожавање живих бића и њихова заштита

·          Антропогени фактор и облици загађења

·          повеже нестајање појединих врста са климатским променама;

·          повеже еволутивне промене природном селекцијом;

·          повеже узроке нарушавања животне средине са последицама по животну средину и људско здравље и делује личним примером у циљу заштите животне средине.

 

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки задатак: Утицај фосилних горива  на климатске промене (ефекат стаклене баште)

·          Пројектна настава (у сарадњи са Домом здравља): Здравље људи и климатске промене

·          Истраживачки задатак: Екосистеми мога краја

·          Радионица: Мреже исхране (утицај загађења на нестајање појединих врста и последице које настају у ланцима исхране)

Седми

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље; 3.1. „Зелени“ извори енергије;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљичног отиска;

·          Докази еволуције

·          Последице загађивања животне средине

·          Приказ разноврсности живота кроз основне  систематске категорије

·          Антропогени фактор и облици загађења

·          Заштита природе, заштита  биодиверзитета

·          упореди организме на различитим позицијама на «дрвету живота» према начину на који обављају животне процесе;

·          разврста организме према задатим критеријумима применом дихотомних кључева

·          предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у њима.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Угледни час биологије и географије: Еволуција и разлози нестајања врста.  Истраживање уз приказ промене климе.

·          Пројектна настава:

Израда дигиталног хербаријума (Заштита

биодиверзитета)

·          Јавни час за Дан Биодиверзитета (биологија, географија, математика, хемија, физика): Представљање значаја биодиверзитета, утицај климатских промена на уништавање појединих врста.

Осми

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

3.1.3. Фосилна горива;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;

·          Нестанак врста  и фактори угрожавања

·          Циклуси кружења основних супстанци у природи и њихова повезаност

·          Ограниченост ресурса и одрживи развој

·          критички процени последице људских делатности у односу на расположиве ресурсе на Земљи;

·          установи узрочно-последичну везу између губитaка врста у екосистему и негативних последица у преносу супстанце и енергије у мрежама исхране;

·          истражи разлоге губитка биодиверзитета на локалном подручју.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Угледни час биологије, географије и хемије: Значај биодиверзитета и нестајање врста

·          Вршњачка едукација, одрживи развој:  Ученици осмог  представљају ученицима од 5 до 7. разреда одговарајуће теме из Климатског пакета

·          Пројектна настава: Енергетска ефикасност и уштеда енергије. Израчунавање потрошње горива код разних превозних средстава, као и уштеду гасова са ефектом стаклене баште током године.

Географија

Пети

1.2. Врсте климе и климатске зоне;

1.3.1. Узроци климатских промена: милиони година;

1.4. Климатске промене данас;

2.2. Како климатске промене утичу на…живи свет;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

·          Клима и климатски чиниоци, основни типови климе

·          Човек и клима

·          Угроженост и заштита живог  света.

·          Биљни и животињски свет на Земљи

·          Човек и вода: поплаве и бујице, загађивање и заштита воде

·          разликује појам времена од појма клима;

·          наведе климатске елементе и чиниоце и основне типове климе;

·          наведе примере утицаја човека на загађивање вода и предвиђа последице таквог понашања

·          наводи примере утицаја човека на загађење атмосфере и предвиђа последице таквог понашања

·          описује утицај човека на изумирање одређених биљних и животињских врста;

·          наведе примере за заштиту живог света на Земљи.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Типови климе (групни рад, израда презентације)

·          Јани час за међународни Дан климатских промена (у сарадњи са организацијама цивилног друштва из локалне заједнице)

·          Истраживачки рад: Негативни утицаји човека на климу

·          Угледни час географије и биологије: Значај Биодиверзитета и утицај човека на нестајање врста

·          Радионица: Загађивање и заштита вода (https://www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2017_2018/svetski%20dan%20voda.html)

Шести

1.2. Врсте климе и климатске зоне;

1.4. Климатске промене данас;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

·          Пољопривреда

·          Одрживи развој

·          Клима, биљни и животињски свет, воде Европе

·          доводи у везу размештај привредних објеката и квалитет животне средине;

·          вреднује алтернативе за одрживи развој у својој локалној средини, Србији, Европи и свету.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Пројектна настава: Како климатске промене утичу на пољопривреду (истраживање врста биљних култура које су се гајиле у некада и сада): (https://www.klima101.rs/klimatske-promene-poljoprivreda-srbija/)

·          Радионица: Одрживи развој

Седми

1.2. Врсте климе и климатске зоне;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

·          Природне одлике Азије, клима, биљни и животињски свет, воде

·          Природне одлике Африке, клима, биљни и животињски свет, воде

·          Природне одлике Северне Америке, клима, биљни и животињски свет, воде

·          Природне одлике Јужне Америке, клима, биљни и животињски свет, воде

·          препознаје негативне утицаје човека на животну средину настале услед специфичности развоја пољопривреде, рударства,

енергетике,

индустрије,

саобраћаја и туризма

на проучаваним

континентима,

регијама и

у одабраним

државама;

·          анализира примере позитивног утицаја човека на животну средину у државама које улажу напоре на очувању природе и упоређује их са сличним примерима у нашој земљи;

·          изводи закључак о могућим решењима за коришћење чистих извора енергије у државама чија се привреда заснива највише на експлоатацији нафте и угља.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Утицај климе на Биодиверзитет Азије, Африке и Америке (разлике у клими и живом свету).

·          Истраживачки рад: Утицаји човека на животну средину Азије, Африке и Америке

(разлике у очуваности природних ресурса, позитивни

примери)

Осми

1.2. Врсте климе и климатске зоне;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље; 3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

 

·          Климатски фактори и елементи

·          Заштита вода и заштита од вода

·          Пољопривреда и географски простор

·          Градови. Урбанизација и проблеми  урбаног развоја

·          Собраћај и географски простор

·          Светска баштина под заштитом UNESCO-a у Србији

·          анализира утицај климатских фактора и климатских елемената на климу Србије;

·          класификује и описује својства водних објеката користећи карту Србије;

·          препознаје ефекте коришћења различитих извора енергије на квалитет животне средине;

·          описује репрезентативне објекте природне и културне баштине и означава их на карти;

·          процењује важност очувања природне и културне баштине Србије

·          учествује у предлагању и реализацији истраживачког пројекта у локалној средини.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Угледни час географија и математика: Климатски фактори и елементи

·          Тематски час:  Вода, значај воде за живи свет, загађивање воде. (https://www.osdimitrijetucovic.edu.rs/novosti/javni%20cas%20voda.html)

·          Истраживачки рад:  Утицај саобраћаја на климатске промене

·          Пројектна настава:Заштићена природна добра  у Србији

·          Пројекат: Енергетска ефикасност (https://ambassadors-env.com/)

Математика

Пети

1.3.2. Узроци климатских промена: током десетина и стотина хиљада година;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе;

·          Осна симетрија

·          Једначине

·          Проценти

·          разуме и примени знања о једначинама, процентима и осној симетрији у проучавању климатских промена ·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Утицај климатских промена на шуме. Приказ резултата истраживања у процентима.
(https://www.klima101.rs/panciceva-omorika-klimatske-promene/ )

Шести

2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе;

3.1.3. Фосилна горива;

3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

 

·          Једначине

·          Графици и дијаграми

·          Површина

·          користи једначине, графике,  дијаграме  и израчунавање површине у проучавању климатских промена ·          Угледни час математике и географије: Како климатске промене утичу на  планинске регионе? Истражити утицаја климатских промена на туризам и графички представити резултате истраживања

 

Седми

1.3.2. Узроци климатских промена: током десетина и стотина хиљада година;

2.8. Како климатске промене утичу на… Арктик;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

·          Операције с степенима

·          Обим круга

·          Основна својства операција са реалним бројевима

·          разуме садржаје  о климатским променама применом операција са реалним бројевима, обимом  и степенима примени кроз ·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Примена операције са реалним бројевима, обимом  и степенима примени кроз обраду  садржаја о климатским променама

·          Истраживачки рад: Како климатске промене утичу на  планинске регионе. Истражити утицај климатских промена на туризам и представити графички резултате истраживања

Осми

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.6. Како климатске промене утичу на… приобалне регионе;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;

·          Површина и запремина ваљка

·          Линеарне једначине. Графичка интерпретација система и примена у реалним ситуацијама

·          применом знања о геометријским телима прикаже утицај климатских промена на шуме

·          користећи линеарну једначину прикаже потршњу енергије у домаћинствима;

·          графички прикаже утицај климатских промена на социјалне проблеме;

·          учествује у избору истраживачког пројекта и начина рада.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Потрошња енергије у домаћинствима и графички приказ резултата рада (https://www.klima101.rs/energetska-efikasnost/)

·          Истраживачки рад: Утицај климатских промена на социјалне проблеме (https://mediareform.rs/vaznost-rodne-ravnopravnosti-u-odgovoru-na-klimatske-promene/)

·          Пројектна настава (интердисциплинарно са биологијом): Енергетска ефикасност и уштеда енергије. Израчунавање потрошње горива код разних превозних средстава, као и уштеду гасова са ефектом стаклене баште током године.

Физика

Шести

1.1. Клима и време; ·          Притисак. Атмосферски притисак ·          објасни везу атмосферског притиска  са климом и временом ·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад:  Веза атмосферског притиска  и климе и времена.

Седми

1.4. Климатске промене данас; ·          Топлотне појаве ·          објасни топлотне појаве и њихов утицај на глобално загревање и ефекат стаклене баште ·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Утицај топлотних појава на eфекат стаклене баште

Осми

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.4. Нуклеарна енергија;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;

·          Електрична струја. Извори струје.

·          Примена нуклеарне нергије и радиоактивног зрачења

·          препозна основна својства наизменичне струје, израчуна потрошњу електричне енергије у домаћинству и да се придржава основних правила безбедности при коришћењу електричних уређаја у свакодневном животу

·          објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе;

·          опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне изотопе, познаје њихово дејство, примену и мере заштите.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Дебата: Нуклеарна енергија, за или против
·          Сарадња: Електордистрибуција

·          Истраживачки рад: Примена радиоктивног зрачења

·          Интердисциплинарни час физике и хемије: Утицај нуклеарне енергије на загађење животне средине и ефекат стаклене баште.

 

 

Хемија

Седми

1.4. Климатске промене данас;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

·          Атомски и масени број, изотопи.

·          Кисеоник

·          Вода и ваздух-хомогене смеше у природи.

·          представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских симбола и формула;

·          повеже знања о води са последицама климатских промена;

·          опише и објасни физичка и хемијска својства кисеоника, његов настанак и утицај климатских промена на стварање кисеоника.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки рад: Значај воде за живи свет (https://www.klima101.rs/reke-klimatske-promene-srbija/)

·          Истраживачки рад: Утицај климатских промена на стварање кисеоника

·          Пројектна настава: Утицај људских активности на загађивање воде.

Осми

3.1.3. Фосилна горива;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљичног отиска;

3.3. Угљенични отисак;

·          Рециклажа

·          Зелена хемија

·          Доказивање угљеника у органским супстанцама

·          Нафта и земни гас

 

 

 

 

·          испита, опише и објасни физичка и хемијска својства представника класа органских једињења и повеже својства једињења са њиховом практичном применом карактеристичне за поједине класе органских једињења;

·          придржава се правила о начину чувања производа и одлагању отпада;

·          наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и опише њихов утицај на животну средину;

·          критички процени последице људских активности које доводе до загађивања воде, земљишта и ваздуха;

·          објасни значај планирања и решавања проблема заштите животне средине.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Радионица: Циркуларна економија (https://www.youtube.com/watch?v=tBSV09fqib0&feature=youtu.be)

·          Истраживачки рад: Како смањити концентрацију гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери?

·          Пројекат: Свака лименка се рачуна (https://ambassadors-env.com/)

·          Интердисциплинарни час хемије и биологије: Одређивање Еколошког отиска. Емисија угљен-диоксида и осталих компоненти базираних на угљенику (http://www.osmackat.org.rs/fajlovi/O%20SKOLI/BIBLIOTEKA/ZA%20NASTAVNIKE/EEG%20-%20ekoloski%20otisak.pdf)

·          Радионица: Размишљај зелено (https://www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/radionice_i_predavanja.html)

 

Корелација садржаја Климатског пакета са садржајима Програма наставе и учења за предметe  у Средњим стручним школама

Основни извори података:

 

Ослањајући се на један од циљева  стручног образовања који подразумева примену мера заштите животне средине у процесу рада и на очекиване исходе стручног образовања кроз пројектоване компетенције ученици ће бити у стању да примене научена знања и вештине у специфичним областима рада, уз поштовање принципа и норми заштите животне средине.

Часови одељењског старешине су простори који подржавају разне значајне васпитне ситуације и едукативне садржаје који су у додирним тачкама са актуелним друштвеним темама и изазовима. Полазећи од чињенице да је у средњој стручној школи  у првом и другом разреду, где је више општеобразовних предмета, адекватније унети паралелу са садржајима Климатског пакета, док је у трећем и четвртом разреду ситуација другачија, јер се повећава број стручних предмета. Ово је разлог, поред потребе за адекватном адаптацијом и упознавањем са средњом школом у првом разреду средње школе, што смо садржаје Климатског пакета ситуирали у други, трећи и четврти разред у оквиру рада часова одељењског старешине и одељењске заједнице и то свако поглавље у једној школској години, у целости. Вршњачка едукација је врло примењива путем тема које су понуђене у Климатском пакету, уколико су школе различитих нивоа образовања укључене у поменуту реализацију.

Ослањајући се на један од циљева  стручног образовања који подразумева примену мера заштите животне средине у процесу рада и на очекиване исходе стручног образовања кроз пројектоване компетенције ученици ће бити у стању да примене научена знања и вештине у специфичним областима рада, уз поштовање принципа и норми заштите животне средине.

Mатеријал који следи показује како повезати Климатски пакет са националним наставним програмима. Ове смернице су креиране како  би биле корисне за наставнике и друге едукаторе који раде са децом и младима на темама у вези са климатским променама.

Водич садржи низ информативних чињеница о начину повезивања законом прописаних садржаја за поједине предмете са материјалом из Климатског пакета, у циљу обезбеђивања могућност да деца и млади самостално анализирају информације,  да изграде критички осврт на појам климатских и других природних процеса и појава значајних за простор у којем живе.

Смернице ће помоћи едукаторима да  повезујући садржаје, код ученика утичу да разумеју свет око себе, да развију њихове интелектуалне способности и жељу за знањем. Примерима са наших простора даје се идеја за реализацију истих или сличних активности, са акцентом на просторне и друге разлике широм наше земље, ради ефикасније примене наученог.

Наставницима средњих стручних школа се сугерише да, у зависности од образовног профила у коме реализују наставу, примене адекватне садржаје и надограде их својом креативношћу и идејама ученика.

Општеобразовни предмети средњих стручних школа према: предметима, разредима, садржајима из Климатског пакета, темама, исходима, међупредметним компетенцијама и са препорукама за реализацију:

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (Пример)
Предмет Разред Садржај из Приручника из Климатског пакета Тема Исходи Међупредметне компетенције Препоруке (напомене)
Биологија** Први-трећи 1.4. Климатске промене данас;

2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;

2.6. Како климатске промене утичу на… приобалне регионе;

2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе;

2.8. Како климатске промене утичу на… Арктик;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;

3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;

3.3.Угљенични отисак

3.4. Како могу помоћи планети? Смањите свој угљенични отисак

3.5. Глобална сарадња у области климатских променама и одрживог развоја;

 

 

 

·          Разноврсност живог света

·          Екологија, заштита, унапређивање животне средине и одрживи развој

·          Аспекти заштите животне средине,здравствени и социјални аспекти интегралног биолошког образовања и васпитања

·          Здравствена култура

 

 

 

 

 

 

·          разуме опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе.

·          развије способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема.

·          развије функционална знања из биологије.

·          прихвати да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци.

·          развије свест о важности здравља и практикује здраве стилове живота.

 

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите и унапређења животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Рад секције за билогију за обраду тема из Климатског пакета

·          Сарадња са ЈКП Зеленило и институцијама исте делатности, на обогаћивању свих планираних тема

·          Препорука коришћење видеа код обраде како климатске промене делују на поларне регионе:

·          https://www.youtube.com/watch?v=mEFASpHL9nM

 

Биологија ** Први-трећи 1.3. Како се и зашто мењала клима у прошлости;
1.3.1. Узроци климатских промена: током милиона година;
1.3.2. Узроци климатских промена: током десетина и стотиае хиљада година;
·          Морфологија и систематика бескичмењака и хордата

·          Биологија развића животиња и човека

 

·          разуме опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе.

·          развије способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема.

·          развије функционална знања из биологије.

·          прихвати да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци.

·          развију свест о важности здравља и практикује здраве стилове живота.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите и унапређења животне средине

·          Практични рад: израда мозаика на тему:“Како повезати екосистеме’?“
Биологија ** Први-трећи 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;

 

 

·          Механизми наслеђивања

·          Основни принципи еволуционе биологије

 

·          разуме опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе.

·          развије способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема.

·          развије функционална знања из биологије.

·          прихвати да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци.

·          развију свест о важности здравља и практикује здраве стилове живота.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите и унапређења животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Рад секције за билогију: посета деловима насеља у којима се могу сагледати, упоређивати и   анализирати карактеристике биљака и животиња:

Упознавање са идејом акције „Велики лов на биљке“ путем линка:http://ambassadors-env.com/project/

Географија Први 1.3.1. Узроци климатских промена: милиони година;

1.3.3. Узроци климатских промена: током векова;
1.4. Климатске промене данас;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.3. Фосилна горива;

3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

 

·          Природни ресурси Србије

·          Привреда Србије

·          Србија и савремени ипроцеси у Европи и свету

·          Просторна мобилност становништва као показатељ развијености света

·          Градска насеља и животна средина

·          Глобална међузависност  фактора развоја у географском простору

·          Индустријска и животна средина

·          Географија и привреда-међусобни утицаји и  зависност

·          дефинише појам Југоисточна Европа и Балканско полуострво.

·          објасни елементе и факторе климе, разликује климатске типове у Србиjи.

·          направи преглед водног богатства

·          закључује о економском значају вода.

·          дискутује о загађивачима, последицама и мерама заштите.

·          дефинише појам и врсте  земљишта (тло), одреди типове тла на познаје утицај физичко-географских фактора на формирање типова вегетације и разноврсност животињског света.

·          дефинише  појам природна средина, предмет проучавања заштите природе, значај заштите и унапређивања природе.

·          наведе елементе природне средине, загађиваче воде, ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере заштите.

·          препознаје појаве штетне по своје природно и културно окружење и способан је да активно учествује у њиховој заштити, обнови и унапређивању.

·          разликује заштићена природна добра.

·          препозна значај шума, факторе који их угрожавају и мере заштите

·          дефинише значај Енергетике.

·          наведе енергетске ресурсе.

·          објасни појам одрживи развој.

·         објасни приоритете Србије у погледу процеса глобализације.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите и унапређења животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

 

·          Еколошки календар: реалиозација свих тема у оквиру рада Еко-школских активности, праћењем „еколошког“ календара, односно важних датума за животну средину, климатске промене и одрживи развој

·          Школске новине: Креирање чланака за школски часопис о обрађиваним темама

·          Сарадња: са привредом и локалном заједницом на теме из Климатског пакета:

·          Радионица: Реализација активности путем радионице о заштити вода:

·          http://geodetska.edu.rs/7547/svetski-dan-voda

Грађанско васпитање Први 3.3. Угљенични отисак;

 

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

·          Односи у групи и заједници ·          учествује у доношењу групних одлука

·          разликује могуће облике учешћа младих

·          објасни потрбу,важност партиципације младих

·          објасни степене и облике учешћа младих у сакодневном животу

·          прихвати одговорност за сопствено понашање

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

 

·          Реализација програма: треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста.

·          Организација смотре на нивоу разреда са темом: „Ја-део друштвене групе, ја-вођа друштвене групе“

Грађанско васпитање Други 1.3.1. Узроци климатских промена: милиони година; 1.4. Климатске промене данас;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Права и одговорности

·          Планирање и извођење акције

·          објасни значење и смисао људских права  (лична, културна, здравствена и др.)

·          анализира и објашњава однос права и одговорности.

·          идентификује проблеме у својој локалној заједници/ школи.

·          иницира и реализује активности.

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Осмишљавање плана акције усмерене на заштиту и унапређење животне средине у непосредној околини школе и места живљења.

·          Посета привредном субјекту на коме би се поставило питање: 3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;, у правцу анализе делатности посећеног субјекта.

Грађанско васпитање Трећи 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

3.2.3. Зелена градња. Пасивне и активне зграде;

3.2.4. Зелени градови;

 

·          Грађанин и друштво

·         Планирање конкретне акције

·          објасни карактеристике и улогу цивилног друштва

·          детектује могућности утицаја грађана на власт, правни и политичи систем (различите форме грађанског удруживања, различите форме грађанских иницијатива и акција )

 

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Пројектни задатак: израда мултимедијалног пројекта са темом Зелени град, у коме би се применила знања стечена у стручним предметима.
Грађанско васпитање Четврти 1.4. Климатске промене данас;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

·          Свет информација

·          Свет професионалног образовања и рада

 

·          тражи, пронађе и даје информацију

·          објасни значај објективности и веродостојности информација

·          поставља циљеве личног развоја и плнира свој развој

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Пројектни задатак: израда предлога пројекта на тему: Планирање каријере у занимању са максималним смањењем угљеничног отиска.

·          Организација  дебате у Ученичком парламенту  на теме из Климатског пакета

 

Предузетништво Четврти 2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;

 

·          Aнализа локације

·          Пословне идеје

·          Производни план

·          повезује делове бизнис плана, израђује коначан план за сопствену бизнис идеје и  презентује га и схвата важност непрекидног иновирања производа или услуга. ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Презентација пословног плана

·          Радионица о циркуларној економији.

·          Радионица на теме из Климатског пакета

·          Компаративном методом искористити пример из Климатског пакета теме у коме се наводе примери о томе како су древни Индијанци у Латинској Америци изумели и применили начин коришћења накупљене кипшнице за потребе у свакодневном животу.

Рачунарство и информатика Први 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.3. Угљенични отисак;

·          Moгућности за коришћење рачунара, обрада мера сигурносне заштите и утицај на животну средину

·          Интернет и електронска комуникација

·          користи и проналази садржаје на вебу помоћу претраживача, процењује их на критички начин.

·          комуницира путем електронске поште.

·          разликује предности и недостатке електронске комуникације.

·          примењује сервис „у облаку“ и безбедносне мере при коришћењу Интернета

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·         Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Разговори са породицом на тему: Еколошки отисак, угљенични отисак, климатски отисак

·         Пројекат са темом: Еколошки отисак, угљенични отисак, климатски отисак за учешће на Фестивалу науке

Социологија** Други, трећи или четврти 2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;

·          Eколошки проблеми

·          Глобализација

 

·          оспособљеност за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву и за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема. ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Организација дебате и предавања на теме из Климатског пакета

·          Организација анкета: Да ли су наши друштвени проблеми у вези са климатским променама?

·          Организаија истраживачког пројекта: енергетски потецијали у окружењу.

Физика** Први-Четврти 3.1. „Зелени“ извори енергије;

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

 

·          Динамика- механички рад и енергија ·          описује механички рад, снагу и енергију и да објашњава природне ресурсе, њихову ограничености и одрживо коришћење. ·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки пројекат: Реализација истраживачког рада у корелацији са другим предметима на тему.

·          Сарадња са ЕПС-ом

·          Радионица: са темом енергетске ефикасности

·          http://geodetska.edu.rs/7942/kviz-o-poznavanju-postulata-energetske-efikasnosti/

Физика** Први-Четврти

 

1.1. Клима и време;

1.2. Врсте климе и климатске зоне;

1.4. Климатске промене данас;

1.3.2. Узроци климатских промена: током десетина и стотиае хиљада година; 2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;

2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе;

·          Изопроцеси  гасни закони

·          Унутрашња енергија.Топлотна размена, количина топлоте

·          Повратни и неповратни процеси

·          Агрегатна стања

·          Топлотно ширење чврстих тела и течности.

·          познаје агрегатна стања и процес ењиховог настанка.

·          способан/-на је  за уочавање, формулисање и решавање проблема.

·          познаје природние ресурсе, њихову ограниченост и одрживо коришћење.

·          правилнo сe односи према заштити, обнови и унапређењу животне  средине.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Сарадња са друштвеним субјектима који за своју делатност имају управљање и примену енергије.

·          Експерименти: Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава, користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.

·          Сарадња са ЈП ЕПС-е

Физика ** Први-Четврти 1.3.3. Узроци климатских промена: током векова;
1.4. Климатске промене данас;2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;2.6. Како климатске промене утичу на… приобалне регионе;2.8. Како климатске промене утичу на… Арктик;3.1. „Зелени“ извори енергије;3.1.1. Шта је енергија?3.1.5. Обновљиви извори енергије;3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;
·          Електромагнетна енергија у животној и радној средини

·          Механички таласи: Хајгенсов принцип. Одбијање и преламање таласа

·          Звук и његове основне карактеристике. Спектар звука.

·          Електромагнетни таласи и његово дејство  организам

·          Ултраљубичасто зрачење  и његово дејство на организам.

·          Тотална рефлексија

·          уочава, формулише и решава проблема.

·          познаје природние ресурсе, њихову ограниченост и одрживо коришћење.

·          правилнo сe односи према заштити, обнови и унапређењу животне  средине

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Демонстрациони оглед:  Приказ линија сила магнетног поља.

·          Демонстрациони оглед:  Скретање електрона у магнетном пољу (помоћу осцилоскопа).

·          Експерименти: реализација експеримента и симулација плимске електране. Пример за час обраде Тоталне рефелксије ( извор: National geographic)

·          https://www.youtube.com/watch?v=vjOmyNA4wZ8

Физика ** Први-Четврти

 

1. Проблем климатских промена;

1.4. Климатске промене данас;

3.1.4. Нуклеарна енергија;

 

·          Топлотно зрачење. Закони зрачења апсолутно црног тела.

·          Елементи нуклеарне физике

·          Астрофизика: Структура васионе

·          уочава, формулише и решава проблема.

·          познаје природние ресурсе, њихову ограниченост и одрживо коришћење.

·          правилнo сe односи према заштити, обнови и унапређењу животне  средине

·          Брига за здравље

·          Компетенцијa у области заштите и унапређења животне средине

·          Демонстрациони огледи:  детекција зрачења ГМ-бројачем. Спинтарископ.

 

Физичко васпитање Сви разреди 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље; ·          Здравствена култура и физичка активност ·          препознаје везе између физичке активности и здравља.

 

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Спортске активности: место реализације је на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште), простори чији услови зависе од бриге и утицаја човека на његове карактеристике.

·          Сарадња са савезом за школски спорт на тему климатских промена

Филозофија Четврти 2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

 

 

·          Филозофија новог доба

 

 

·          самостално припрема  дискусију користећи литературу и интернет

·          дискутује и образлаже властити став о неком савременом проблему

·          препознаје карактеристике савременог доба

·          преузима одговорност за своје поступке

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          а Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Истраживање улоге појединца у смањењу негативних утицаја на климатске промене у локалним условима

·          Дебате на тему „Климатске промене“.

·          Презентација дебатних закључака на тему утицаја климатских промена

Хемија** Први 1.4. Климатске промене данас;

2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

3.1.2. Главни извори енергије;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

·          Хемијске реакције

·          Раствори и електрична својства водених раствора

·          Хемијски аспекти загађивања животне средине

 

·          разликује типове хемијских реакција, хемијске равнотеже и њихов значај за свакодневни живот.

·          приказује рН вредност и објашњава је.

·          објшњава штетно дејство супстанци на животну средину и здравље људи.

·          објашњава како настаје аерозагађење.

·          објашњава својства загађивача.

·          објашњава настајање и послeдице ,,киселих киша“.

·          објашњава настајање и последиве  ефекта „стаклене баште“.

·          објашњава како настају отпадне воде.

·          објашњава узроке и изворе загађивања земљишта.

·          познаје начине правилног одлагања хемијског и медицинског отпада.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција у области заштите и унапређења животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки пројекат: Израда истраживачког рада на нивоу шире заједнице на тему: „Коришћење обновљивих извора енергије у простору у коме живимо је наш избор“.
Хемија** Други 1.4. Климатске промене данас;

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

3.1.3. Фосилна горива;

3.1.4. Нуклеарна енергија;

3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;

3.2.1. Превоз са смањеним утицајем на животну средину;

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Водоник

·          Тврдоћа воде.

·          Елементи 14. групе ПСЕ Угљеник. Угаљ. Кокс

·          Елементи 15. групе ПСЕ Азот. Својства, значај и примена једињења азота

·          Елементи 16. групе ПСЕ Кисеоник. Озон. Сумпор

·          Aлкани, алкени, диени, алкохоли, феноли

·          Хемијски аспект загађивања животне средине

 

·          објашњава примену угљоводоника у растварачима, фреонима, анестетицима.

·          објашњава методе пречишћавања воде (физичко-механичке, хемијске и биолошке).

·          објашњава допринос хемије заштити животне средине и предлаже активности којима доприноси очувању животне средине

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Вештина комуникације

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите  животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Радионица: У учионици на отвореном организовати радионицу на тему: “Изградња новог или измена постојећег индустријског дела насеља према постулатима заштите животне средине и актуелним климатским променама“. Ове активности повезати са предвиђеним демонстрационим огледима:

Добијање водоника и испитивање његових

особина.

·         Демонстрациони огледи: Добијање чађи.

Хемија ** Трећи 3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.3. Фосилна горива;

 

·          Алкани и циклоалкани

·          Ароматичми угљоводоници

 

·          разуме значај хемије и хемијске производње за савремено друштво и одрживи развој и да  адекватно реагује при хемијским незгодама у хемијским, биохемијским и  медицинским лабораторијама и свакодневном животу. ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите  животне средине

·          Естетска компетенција

·          Истраживачки пројекат на тему: „ Фосилна горива у 21. веку“
Час одељ. стар. * Други 1. Проблем климатских промена;

 

·          Климатске промене у нашем окружењу ·          има позитиван став према себи, другима и окружењу. ·          Решавање проблема

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Компетенција за питања заштите  животне средине

·          Организација такмичења о познавању појма климе на нивоу разреда у сарадњи са Ученичким парламентом.

·          Дискусија са породицом:Угљенични отисак

Час одељењског старешие* Трећи 2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;

 

·          Шта могу да учиним као појединац да умањим негативан утицај климатских промена? ·          разуме значај развоја личне одговорности ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Компетенција за питања заштите  животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Организација анкете међу запосленима у школи и међу родитељима/старатељима на тему из  Климатског пакета.

 

Час одељењског старешине* Четврти 3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·          Ускоро постајем члан друптва који може својом професионалношћу да спречи климатске промене…( есеј) ·          разуме појам друштвеног активизма. ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Компетенција за питања заштите  животне средине

·          Естетска компетенција

·          Иницијативност и оријентација ка предузетништву

·          Организација дискусије на часовима блок наставе: Како водимо рачуна о окружењу у којме радимо?

*У првом разреду се не препоручује обрада садржаја из Климатског пакета на часовима одељенског старешине, из два разлога: то је период адаптације на нову средину и ови садржаји се у потребном обиму обрађују у оквиру других предмета.
**Препорука: предмет је посматран у целини, не по разредима, у зависности од програма наставе и учења у одређеним образовним профилима.

Корелација садржаја Климатског пакета са садржајима Програма наставе и учења  у општој, друштвено-језичкој и природно-математичкој гимназији

 

Основни извори података:

 • https://zuov.gov.rs/nastavni-planovi-i-programi/
 • http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-overview#
 • https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=8c8c1460-66c2-4491-94bc-521df911fbd2
 • Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, Година LXVIII – Број 8, Београд, 23. јул 2019.
 • Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, Година LXIX – Број 4, Београд, 2. јун 2020.

Образовно-васпитни процес у гимназији одвија се на основу наставног плана и програма за општи, природно-математички и друштвено-језички смер (Правилник о наставном плану и програму за гимназију).

Циљеви гимназијског, средњег образовања и васпитања који, између осталих, обухвата развој кључних компетенција потребних за даље образовање, развој свести о значају одрживог развоја и очувања природе и животне средине и еколошке етике (односно етике по питању односа према заштити и унапређењу животне средине)подржани су садржајима Климатског пакета, који помажу ученицима/-цама као допуна садржаја појединих наставних предмета да усвоје и развију знања и вештине, као и да објасне природне процесе и последице позитивних и негативних антропогених утицаја на природу, као и друге садржаје који могу да поткрепе развој  свести о важности очувања животне средине (еколошке свести) и савести код младих.

Циљеви гимназијског образовања и васпитања су:

 • развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву;
 • оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;
 • свест о важности здравља и безбедности;
 • оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;
 • поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости;
 • развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособљавање за самостално учење, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења;
 • пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 • развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;
 • развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
 • развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике (односно етике по питању односа према заштити и унапређењу животне средине);
 • развијање позитивних људских вредности;
 • развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
 • развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине.

Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају општег средњег образовања. На путу остваривања циља и исхода улога наставника је врло важна јер програм пружа  простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа и педагошко полазиште за развијање наставе и учења, за планирање годишњих и оперативних планова, као и непосредну припрему за рад.

Препоруке за планирање наставе и учења:

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа  и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма планирају и остварују настава и учење који одговарају конкретним потребама  ученика. Полазећи од датих исхода учења и програмских садржаја, од наставника се очекује да испланира наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике ученика, наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.

Изборни програми: Сви изборни програми су интердисциплинарни, исходовно и тематски креирани. Они доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних компетенција и општих међупредметних компетенција. Имајући у виду целину наставног плана за гимназију, изборни програми, поред  програма наставе и учења обавезних предмета, додатно доприносе професионалном развоју ученика и повезивању школског и ваншколског учења. Ученици добијају више простора за учење путем решавања проблема, за међусобну сарадњу,  за активно учешће у креирању тока наставе и учења и за већу употребу савремених технологија у образовне сврхе. Програми су из различитих области – природне, друштвене науке, уметност, здравље.

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ Кључне компетенције за целоживотно учење су: комуникација на матерњем језику; комуникација на страном језику; математичке, научне и технолошке компетенције; дигитална компетенција; учење учења; друштвене и грађанске компетенције; осећај за иницијативу и предузетништво; културолошка освешћеност и изражавање.

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Опште међупредметне компетенције се односе на целоживотно учење, комуникацију; рад са подацима и информацијама; дигиталну компетенцију; решавање проблема; сарадњу; одговорно учешће у демократском друштву; одговоран однос према здрављу; одговоран однос према окружењу (околини); естетичку компетенцију и предузимљивост и оријентацију ка предузетништву.

Mатеријал који следи показује како повезати Климатски пакет са националним наставним програмима. Ове смернице су креиране како  би биле корисне за наставнике и друге едукаторе који раде са децом и младима на темама у вези са климатским променама.

Водич садржи низ информативних чињеница о начину повезивања законом прописаних садржаја за поједине предмете са материјалом из Климатског пакета , у циљу обезбеђивања могућност да деца и млади самостално анализирају информације,  да изграде критички осврт на појам климатских и других природних процеса и појава значајних за простор у којем живе.

Смернице ће помоћи едукаторима да  повезујући садржаје, код ученика утичу да разумеју свет око себе, да развију њихове интелектуалне способности и жељу за знањем. Примерима са наших простора даје се идеја за реализацију истих или сличних активности, са акцентом на просторне и друге разлике широм наше земље, ради ефикасније примене наученог.

Иако се Климатски пакет због свог јединственог садржаја може користити мултидисциплинарно, у табели су издвојени природни предмети. Поједини садржаји могу се обрадити и из других, друштвених предмета (нпр. индустријска револуција и започињање коришћења фосилних горива). Осим обавезних предмета, корелација Климатског пакета урађена је и за поједине изборне предмете.

Табела бр. 7
ОС-општи смер; ДЈС-друштвено-језички смер; ПМС-природно-математички смер

ГИМНАЗИЈА
ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ/-И ИЗ  ПРИРУЧНИКА КЛИМАТСКОГ ПАКЕТА ТЕМА ИСХОДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕПОРУКЕ (НАПОМЕНЕ)
Биологија I разред ОС+ДЈС+ПМС 1.3. Како се и зашто мењала клима у прошлости;
1.4. Климатске промене данас;
·      Значај појаве слободног кисеоника у Земљиној атмосфери.

·      Шест кључних догађаја у историји живота.

доводи у везу основна својства живих бића са просторним и временским распоредом чинилаца њиховог окружења (састав атмосфере);

разврстава биолошки важне макромолекуле према њиховој улози у остварењу животних функција (састав атмосфере; удео појединих гасова);

поставља шест кључних догађаја у историји живота на временској скали (промена климатских услова на Земљи);

·     Компетенција за целоживотно учење

·     Комуникација

·     Рад с подацима и информацијама

·     Дигитална компетенција

·     Решавање проблема

·     Сарадња

·     Одговоран однос према окружењу

·          Истраживачки задатак (групни рад): Састав атмосфере током Земљине историје. Упоредити значај појединих атмосферских гасова у развоју и одржању живота на Земљи.

·          Упознавање са идејом акције „Велики лов на биљке“ путем линка: http://ambassadors-env.com/project/

·          Израда мултимедијалне презентацицје геолошке скале развоја Земље са биолошком еволуцијом развоја живих бића према појединим верменским дистанцама и организација

·          Дебата: Утицај човека на биодиверзитет током историје.

II разред ОС+ДЈС 1.3. Како се и зашто мењала клима у прошлости;

2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

·       Средински узроци варијабилности особина.

·      Еколошки фактори као селекциони агенси адаптација и настанка разноврсности организама.

·      Појава адаптација које су омогућиле адаптивну радијацију у копненој средини.

·      Кружење супстанце у екосистемима.

идентификује след догађаја током процеса адаптација на одговарајуће климатске услове;

повезује деловање природне селекције са настанком нових врста (утицај климатских фактора током дужег периода времена на жива бића);

повезује кружење супстанци у екосистему са нарушавањем циклуса;

·      Компетенција за целоживотно учење

·      Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·      Дигитална компетенција

·      Решавање проблема

·      Сарадња

·      Одговоран однос према окружењу

·          Истраживачки задатак: Промена биљног и животињског света у зависности од климатских промене (периоди ледених доба и осунчавања)
ПМС 1.3. Како се и зашто мењала клима у прошлости;

2.1. Како климатске промене утичу на… време;

2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

 

·          Адаптација. Специјација.

·          Еколошки фактори као селекциони агенси адаптација и настанка разноврсности организама.

·          Појава адаптација које су омогућиле адаптивну радијацију у копненој средини.

·      Кружење супстанце у екосистемима.

идентификује след догађаја током процеса адаптација на одговарајуће климатске услове;

повезује деловање природне селекције са настанком нових врста (утицај климатских фактора током дужег периода времена на жива бића);

повезује кружење супстанци у екосистему са нарушавањем циклуса;

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·          Округли сто: Каква нас клима чека у будућности?
III разред ОС 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·      Реакција на факторе спољашње средине – одговор биљака и животиња на абиотичке факторе и стресоре. процењује могућу реакцију биљног и животињског организма на дејство најчешћих стресора средине (у овом случају на климатске факторе); ·      Компетенција за целоживотно учење

·      Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·      Дигитална компетенција

·      Решавање проблема

·      Сарадња

·      Одговоран однос према окружењу

·          Дебата: Да ли су климатске промене „криве“ за шесто велико изумирање?
ДЈС 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме; 3.2.4. Зелени градови;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

·      Динамика људске популације.

·      Развој градова и загађење животне средине.

·      Физиологија здравља кроз развој људских заједница.

·      Пораст људских популација и одрживи развој.

дискутује о важности одговорног односа према свом и здрављу других особа;

доводи у везу пораст људске популације са потребом очувања природе и биодиверзитета;

критички процењује сопствене животне навике у односу на одрживи развој;

·      Компетенција за целоживотно учење

·      Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·      Дигитална компетенција

·      Решавање проблема

·      Сарадња

·      Одговоран однос према здрављу

·      Одговоран однос према окружењу

·      Одговорно учешће у демократском друштву.

·          Еко школа: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему одговорног учешћа у демократском друштву:

·          http://geodetska.edu.rs/7471/parlamentarizam-i-zastita-zivotne-sredine/

 

ПМС 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·      Реакција на факторе спољашње средине – одговор биљака и животиња на абиотичке факторе и стресоре. процењује могућу реакцију биљног и ћивотињског организма на дејство најчешћих стресора средине (у овом случају на климатске факторе); ·      Компетенција за целоживотно учење

·      Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·      Дигитална компетенција

·      Решавање проблема

·      Сарадња

·      Одговоран однос према окружењу

·          Еко школа: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему одрживог развоја  и обележавање значајних датума у еколошком календару:

·          http://geodetska.edu.rs/7901/festival-kreativne-reciklaze/

·          http://geodetska.edu.rs/7963/svetski-dan-planina/

·         http://geodetska.edu.rs/6785/budimo-zajedno-budimo-u-prirodi/

IV разред ОС 1.1. Клима и време;
1.2. Врсте климе и климатске зоне;1.3. Како се и зашто мењала клима у прошлости;1.4. Климатске промене данас;2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;3. Како спречити опасне климатске промене?
·      Геофизички услови биосфере.

·      Градијент еколошких фактора и распоред биома на Земљи.

·      Еколошки фактори и утицај на организме.

·      Медијуми животне средине.

·      Абиотички фактори као агенси селекције.

·      Процеси у екосистемима.

·      Екосистемске услуге

·      Биогеохемијски циклуси.

·      Антропогена дисрупција биогеохемијских циклуса и нарушавање атмосфере.

·      Губитак земљишта.

·      Деградација биодиверзитета.

анализира компоненте и кључне процесе екосистема;

идентификује кључне екосистемске услуге на примерима природних екосистема и вреднује њихов значај за људску заједницу;

образложe утицај климатских промена на губитак биодиверзитета;

вреднује своје обрасце коришћења ресурса сходно свом еколошком отиску;

анализира кључне облике антропогеног нарушавања биогеохемијских циклуса;

користи једноставне процедуре, технике, инструменте и литературу у истраживању

одговорно се односи према сопственом и здрављу сарадника, и животној средини.

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

·          Еко школа: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему одрживог развоја  и обележавање значајних датума у еколошком календару: http://geodetska.edu.rs/7901/festival-kreativne-reciklaze/

·          http://geodetska.edu.rs/7963/svetski-dan-planina/

·         http://geodetska.edu.rs/6785/budimo-zajedno-budimo-u-prirodi/

ПМС 1. Проблем климатских промена;

2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;

3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·      Геофизички услови биосфере.

·      Градијент еколошких фактора и распоред биома на Земљи.

·      Еколошки фактори и утицај на организме.

·      Медијуми животне средине.

·      Абиотички фактори као агенси селекције.

·      Процеси у екосистемима.

·      Екосистемске услуге.

·      Биогеохемијски циклуси.

·      Антропогена дисрупција биогеохемијских циклуса и нарушавање атмосфере.

·      Губитак земљишта.

·      Деградација биодиверзитета.

анализира компоненте и кључне процесе екосистема;

идентификује кључне екосистемске услуге на примерима природних екосистема и вреднује њихов значај за људску заједницу;

образложe утицај климатских промена на губитак биодиверзитета;

вреднује своје обрасце коришћења ресурса сходно свом еколошком отиску;

анализира кључне облике антропогеног нарушавања биогеохемијских циклуса;

користи једноставне процедуре, технике, инструменте и литературу у истраживању

одговорно се односи према сопственом и здрављу сарадника, и животној средини.

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

Географија I разред ОС+ДЈС+ПМС 2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;

2.6. Како климатске промене утичу на… приобалне регионе;

2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе;

2.8. Како климатске промене утичу на… Арктик;

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.3. Фосилна горива;

3.1.4. Нуклеарна енергија;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Еволуција географског омотача.

·          Вертикална структура и процеси који се одвијају у атмосфери.

·          Узајамна повезаност климатских елемената и фактора.

·          Циркулација атмосфере.

·          Временска прогноза и синоптичке карте.

·          Подела климе, соларна и физичка клима, одлике и разлике.

·          Разноликост климатских типова на Земљи и услови живота.

·          Клима градова.

·          Климатске промене, настанак, последице и мере заштите.

·          Структура хидросфере, кружење воде у природи, вода као значајан ресур на Земљи.

·          Појава леда на Земљи (пермафрост, речни лед, морски лед, ледници) типови ледника и савремена глацијација.

·          Распрострањење биома (вертикални и хоризонтални) законитости распрострањења и повезаност са климатским приликама.

·  осмисли пројекат истраживања на задату тему, реализује истраживање у локалној средини, прикаже и дискутује о резултатима;

·  користи дигиталне картографске изворе информација и алате Географских информационих система;

·  разликује еволутивне фазе сфера на Земљи и њихова главна обележја;

·  предвиђа које последице по човека могу да настну деловањем геохазарда и наводи мере превенције и заштите;

·  анализира процесе у ваздушном омотачу и њихов утицај на временске прилике на Земљи користећи географске карте и ИКТ-е;

·  критички процењује активности човека на промене у атмосфери;

·  анализира хидролошке појаве, објекте и процесе користећи се географским картама и ИКТ-ом;

·  примерима и помоћу географске карте објашњава законитости хоризонталног и вертикалног распореда биома;

·  анализира утицај чове на земљиште, живи свет и биоразноликост на примерима из света и локалне средине користежи се географским картама и ИКТ-ом.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Одговоран однос према окружењу

·          Естетичка компетенција

 

 

 

·          Радионица са циљем осмишљавања пазле у облику планете/регије/локалне заједнице на тему: „Историја климатских промена од…до…“

·          Истраживачки задатак: Шта су временске прилике, а шта клима. Користити податке најближе метеоролошке станице како би на конкретном примеру сазнали како се врши мерење климатских елемената.

·          Анализа климадијаграма, климатских карата и графичких приказа ради бољег разумевања климатских процеса који се одвијају у атмосфери. При том ставити акценат на примере из света упоређујући их са примерима из Србије. На овај начин, ученици ће моћи да анализирају климатске елементе и самостално изводе закључке о утицају климатских фактора.

·          Пројекатни задатак: истраживање и представљање  климатских типова и распореда биома.

·          Мониторинг: На интернету или мобилним апликацијама пратити краткорочну и дугорочну прогнозу и њихову поузданост. Посебну пажњу посветити учесталости појава временских непогода (поплаве, бујице и сл. и поређењу са подацима на глобалном нивоу да би се извео закључак о климатским променама и њиховом утицају на свакодневни живот.

·          Пројектни задатак: праћење промена водостаја на реци током године и његовог значаја (спровести истраживање постављањем водомерне летве како би се свакодневно пратиле промене водостаја). Податке упоредити са подацима из Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

·          Пројектни задатак: Утицај биљног (шумског) покривача на биогеохемијске циклусе.

·          Реализација активности путем радионице: http://geodetska.edu.rs/7547/svetski-dan-voda/

II разред ОС+ДЈС+ПМС 1.2. Врсте климе и климатске зоне;
1.4. Климатске промене данас;
2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;2.6. Како климатске промене утичу на… приобалне регионе;2.7. Како климатске промене утичу на… планинске регионе;2.8. Како климатске промене утичу на… Арктик;2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;
3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја; 

 

·          Фазе урбанизације.

·          Структура и ширење градских простора.

·          Функционалне везе града и околног простора.

·          Глобални економски развој.

·          Природни ресурси и транзициони процеси у Источној Европи (Руска Федерација и Украјина).

·          Географски проблеми Сахарске и Субсахарске Африке.

·          Проблеми природних непогода у Југоисточној Азији.

·          Еколошка угроженост Океаније.

·          Последице климатских промена на Антарктику.

·          Одрживи развој.

·          објашњава поларизацијске процесе у развоју насеља и даје примере на локалном и глобалном нивоу;

·          доводи у везу ниво развијености привреде у целини и појединих привредних грана са стањем животне средине и социјалним односима у изабраним регијама;

·          објашњава факторе популационе динамике и доводи их у везу са степеном друштвено економског развоја;

·          критички вреднује ефекте популационе политике и предлаже мере демографског развоја у будућности;

·          разматра демографске пројекције на глобалном и

·          регионалном нивоу;

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

 

·          Вршњачка едукација:  Ученици другог разреда представљају млађим ученицима одговарајуже теме из Климатског пакета

·          Истраживачки задатак: Истражити раст људске популације (картограме) током историје (Осврнути се на криву раста људске популације Томаса Роберта Малтуса из 1789. године). Повезати са загађењем животне средине и антропогеним утицајем на климатске промене.

·          Истраживачки задатак: Антропогени екосистеми; истражити због чега се градови називају „паразити“ биосфере.

·          Дебата: Живот у великом граду. Излистати које су предности и мане урбанизације, мегалополиса.

·          Пројектни задатак: Истражити развој одабраног градског насеља )постанак, назив, географски положај, физичко-географске и друштвено-економске одлике, морфолошка структура и функција градског насеља. Упоредити са зеленим градовима света са истим/сличним бројем становника или неким другим параметром.

·          Пројектни задатак: Како глобални процеси (климатске промене) утичу на поједине регије света (нпр. еколошку угроженост Океаније објаснити кроз утицај климатских промена као што су урагани, издизање нивоа Светског мора и нестајање појединих атола у Тихом океану), као и неодговорно понашање човека у географској средини – пловећа острва пластике. Такође, указати на последице климатских промена на Арктику и Антарктику узроковане људском активношћу.

III разред ОС+ДЈС+ПМС 1.1. Клима и време;
1.2. Врсте климе и климатске зоне;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;2.6. Како климатске промене утичу на… приобалне регионе;
2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;
·          Клима.

·          Воде.

·          Земљиште.

·          Биогеографске зоне.

·          Становништво.

·          Насеља.

·          Привреда.

·          реализује истраживачки пројекат на задату тему;

·          упоређује различите географске изворе информација и процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке;

·          предвиђа ефекте заштите природних добара на животне и привредне активности људи;

·          анализира успешне примере одрживог развоја у различитим областима и предлаже решења за примену одговарајућих модела у својој локалној средини;

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Истраживачки задатак: Климатске одлике наше државе. Користити што више статистичких података о климатским елементима из различитих статистичких годишњака или преузимање података са званичног портала Републичког хидрометеоролошког завода. Акценат ставити на утицај различитих климатских фактора који дефинишу климу наше земље. Након анализе климатских фактора, потребно је издвојити основне типове са њиховим главним карактеристикама. Детаљнију анализу свих типова климе могуће је потражити на званичном сајту Републичког хидрометеоролошког завода.

·          Истраживање путем сарадње са институцијом која се бави управљањем водама, у циљу одређивања могућности река за самопречишћавање и посета објектима у којима се врши пречишћавање вода у локалном окружењу.

Хемија II разред ОС 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе; 
·          Заступљеност елемената и њихових једињења у природи.

·          Вода и ваздух.

·          Биогени елементи.

·          Ефекат стаклене баште.

 

·          описује заступљеност неорганских и органских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих супстанци и њихов утицај на здравље и животну средину;

·          објашњава и критички тумачи значај хемијских промена и процеса у хемијској ндустрији за савремени живот, здравље и животну средину;

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

 

·          Истраживачки задатак: Запремински удео гасова у ваздуху, њихово порекло и улога, које се загађујуће супстанце могу нажи у ваздуху…

·          Истраживачки задатак: Значај воде (распрострањеност у природи, биљном и животињском свету, агрегатна стања воде, вода за људку употребу, специфична својства воде, значај за живи свет, значај поларних капа, пермафроста у одржавању климатске равнотеже на Земљи).

ДЈС 1.1. Клима и време;

1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;

 

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;
3.1.3. Фосилна горива;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;
3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

 

 

·          Заступљеност елемената и њихових једињења у природи.

·          Угаљ. Нафта и земни гас.

·          Вода. Ваздух.

·          Биогени елементи.

·          Неметали: водоник, кисеоник, угљеник, азот, сумпор, фосфор и хлор.

·          Угљоводоници.

·          Органска једињења са кисеоником.

·          Загађивање атмосфере.

·          Загађивање воде.

·          Загађивање земљишта.

·          описује заступљеност неорганских и органских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих супстанци и њихов утицај на здравље и животну средину; ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

 

·          Истраживачки задатак: Запремински удео гасова у ваздуху, њихово порекло и улога, које се загађујуће супстанце могу нажи у ваздуху…

·          Истраживачки задатак: Значај воде (распрострањеност у природи, биљном и животињском свету, агрегатна стања воде, вода за људку употребу, специфична својства воде, значај за живи свет, значај поларних капа, пермафроста у одржавању климатске равнотеже на Земљи).

·          Истраживачки задатак: Загађујуће неорганске супстанце које могу изазвати нарушавање квалитета животне средине. Истражити изворе загађивања тј. места (нпр. оидустријски процеси) на којима оне улазе у животну средину (димњак, ауспух, незаштићене депоније отпадног материјала – акценат на метану). Сагледати њихов утицај на животну средину као и мере које се могу предузети у циљу спречавања загађивања ваздуха, воде и земљишта.

·          Истраживачки задатак: Експлоатација фосилних горива за различите потребе људског друштва. Посебан акценат треба обратити на сагоревање фосилних горива.

·          Радионица: У учионици на отвореном организовати радионицу на тему “Изградња новог или измена постојећег индустријског дела насеља према постулатима заштите животне средине и актуелним климатским променама“.

ПМС 1. Проблем климатских промена;

1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;

 

2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

·          Заступљеност елемената и њихових једињења у природи.

·          Вода. Ваздух.

·          Биогени елементи.

·          Хемијска својства и хемијске промене елемената (реакције са О2, H2 и H2О)

·          Неметали: угљеник, азот, фосфор, сумпор и халогени елементи.

·          Ефекат стаклене баште.

·          описује заступљеност неорганских и органских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих супстанци и њихов утицај на здравље и животну средину;

·          објашњава и критички тумачи значај хемијских промена и процеса у хемијској ндустрији за савремени живот, здравље и животну средину;

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

 

 

 

·          Истраживачки задатак: Воде мога краја. Истраживање путем сарадње са институцијом која се бави водама, у циљу одређивања могућности река за самопречишћавање и посета објектима у којима се врши пречишћавање вода у локалној средини.

·          Истраживачки задатак: Запремински удео гасова у ваздуху, њихово порекло и улога, које се загађујуће супстанце могу нажи у ваздуху…

·          Истраживачки задатак: Значај воде (распрострањеност у природи, биљном и животињском свету, агрегатна стања воде, вода за људску употребу, специфична својства воде, значај за живи свет, значај поларних капа, пермафроста у одржавању климатске равнотеже на Земљи).

·          Истраживачки задатак: Загађујуће неорганске супстанце које могу изазвати нарушавање квалитета животне средине. Истражити изворе загађивања тј. места (нпр. оидустријски процеси) на којима оне улазе у животну средину (димњак, ауспух, незаштићене депоније отпадног материјала – акценат на метану). Сагледати њихов утицај на животну средину као и мере које се могу предузети у циљу спречавања загађивања ваздуха, воде и земљишта.

·          Истраживачки задатак: Експлоатација фосилних горива за различите потребе људског друштва. Посебан акценат треба обратити на сагоревање фосилних горива.

·          Истраживачки задатак: Гасови са ефектом стаклене баште

·          Истраживачки задатак: Зелене и црте тачке мога места/региона/државе/планете. Истражити која су најзагађенија (објаснити тип загађења) и најзеленија места.

·          Истраживачки задатак: Ацидификација океана (узроци и последице)

III разред ОС 2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;
3.1.3. Фосилна горива;3.1.5. Обновљиви извори енергије;3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;
3.3. Угљенични отисак;3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;
·          Нафта, земни гас, угаљ, биомолекули.

·          Рециклирање. Биоотпад.

·          Одржива производња. Циркуларна економија.

·          Управљање отпадом.

·          одлаже и складишти супстанце сагласно принципима зелене хемије;

·          кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Истраживачки задатак: Фосилна горива – предности и мане (почетак коришћења фосилних горива, резерве фосилних горива, последице претераног коришжења фосилних горива…)

·          Дебата: Да ли циркуларном економијом можемо да утичемо на ублажавање климатских промена.

ПМС 2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;

3.1.3. Фосилна горива;

3.1.5. Обновљиви извори енергије;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;
3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

·          Органске супстанце у неживој и живој природи

·          Нафта, земни гас, угаљ, биомолекули.

·          Рециклирање. Биоотпад.

·          Одржива производња. Циркуларна економија.

·          Управљање отпадом.

·          описује заступљеност органских супстанци у живим и неживим системима, порекло органских загађујућих супстанци и утицај на здравље и животну средину;

·          одлаже и складишти супстанце сагласно принципима зелене хемије;

·          кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

 

 

 

·          Истраживачки задатак: Фосилна горива – предности и мане (почетак коришћења фосилних горива, резерве фосилних горива, последице претераног коришжења фосилних горива…)

·          Дебата: Да ли циркуларном економијом можемо да утичемо на ублажавање климатских промена.

IV разред ОС 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;
·          Елементи и њихова улога у живим системима и животној средини. ·          опише заступљеност биомолекула у живим системима и наведе њихову улогу, физиолошко дејство имајући у виду корисне и штетне аспекте; ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Истраживачки задатак: Каква је међузависност живих система и животне средине (фарме крава, пиринчана поља, термитњаци и испуштање метана, гаса са ефектом стаклене баште).
ПМС 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;
·          Елементи и њихова улога у живим системима и животној средини.

 

 

 

 

·          описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физиолошко дејство имајужи у виду корисне и штетне аспекте. ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Пројектни задатак: Израда пројекта у оквиру међупредметне корелације на поменуту тему.
Физика II разред ОС + ДЈС 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;
·          Дифузија гасова (квалитативно) ·          наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних појава и развој природних наука и технологије ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Истраживачки задатак: Веза између климатских промена и Првог и Другог принципа термодинамике. Користити компјутерске анимације.
ПМС 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;2.3. Како климатске промене утичу на… шуме;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;2.5. Како климатске промене утичу на… пољопривреду;
·          Дифузија гасова

·          Испаравање и кондензација.

·          наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних појава и развој природних наука и технологије ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Истраживачки задатак: Веза између климатских промена и Првог и Другог принципа термодинамике. Користити компјутерске анимације.
III разред ДЈС 3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;

3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;

 

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;
3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Ефективне вредности напона и струје.

·          Пренос електричне енергије на даљину.

·          процени и израчуна потрошњу електричне енергије;

·          тумачи начин преношења електричне енергије на даљину (од генератора наизменичне струје до потрошача, степен корисног дејства);

·          анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних појава и развој природних наука и технологије;

·          самостално планира, скицира, реализује и презентује пројекат;

·          уочава проблем, самостално га дефинише, предложе могућа решења, истражује и поставља експеримент.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·

·          Сарадња: Организовати сарадњу са ЕПС-ом.

·          Радионица: http://geodetska.edu.rs/7942/kviz-o-poznavanju-postulata-energetske-efikasnosti/

ПМС 3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;
3.2. Енергетска ефикасност и уштеда енергије;

 

3.2.2. Апарати и електрични уређаји у домаћинствима;
3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Ефективне вредности напона и струје.

·          Пренос електричне енергије на даљину.

·          процењује и израчунава потрошњу електричне енергије;

·          тумачи начин преношења електричне енергије на даљину (од генератора наизменичне струје до потрошача, степен корисног дејства);

·          анализира примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних појава и развој природних наука и технологије;

·          самостално планира, скицира, реализује и презентује пројекат;

·          уочава проблем, самостално га дефинише, предложе могућа решења, истражује и поставља експеримент.

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

·          Вршњачка едукација: Како бити енергетски ефикасан
IV разред ОС + ДЈС+ ПМС

 

3.1.1. Шта је енергија?

3.1.2. Главни извори енергије;

3.1.4. Нуклеарна енергија;

3.1.6. Предности и недостаци различитих извора енергије;
3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

·          Нуклеарна енергетика

 

 

 

·          увиђа предности и недостатке коришћења различитих извора енергије и разуме проблеме коришћења нуклеарне енергије у контексту одрживог развој ·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дебата: Предности и мане коришћења нуклеарне енергије
Грађанско васпитање I разред ОС+ДЈС+ПМС 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

·          Шта је глобализација? Које су њене вредности? У којим све областима живота се одвијају процеси глобализације?

·          Глобализација и потрошачко друштво. Најпознатији брендови и њихове поруке младима.

·          Каква је улога међународних организација у процесу глобализације (Уједињене нације, Европска унија, Савет Европе, UNEP,  UNICEF, UNESCO, Светска трговинска организација, Међународни монетарни фонд, Светска банка…)

·          Који су аргументи антиглобалистичког покрета и за шта се он залаже?

·          исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона;

·          у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима;

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

·          Еко школе: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему глобализације

·          Пројектни задатак: Како глобализација утиче на климатске промене

·          Дебата: Да ли се порукама на производима најпознатијих светских брендова може деловати на ублажавање климатских промена?

·          Дебата: Да ли је глобално партнерство важније од локалног партнерства када су у питању акције за климу?

II разред ОС+ДЈС+ПМС 2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;
3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

 

 

 

 

 

·          Информације од јавног значаја ·          препознаје примере манипулације информацијама у медијима;

·          критички разматра питање цензуре и сензационализма у медијима, границе између  права на информисање и права на заштиту приватности;

 

 

 

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

·          Еко школе: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему одговорног учешћа у демократском друштву

·          Истраживачки задатак: Шта су информације од јавног значаја (истражити каква су права појединца код добијања релевантних података од јавних установа – доступност информација).

·          Дебата: Која је моја улога и која су моја права у доношењу одлука од јавног значаја. Да ли имам икаква права да учествујем у изменама и допунама закона који се тичу заштите животне средине.

·          Истраживачки задатак: Утицај медија на презентовање информација од јавног значаја; (колико су тачни подаци који се емитују преко различитих медија – да ли им треба веровати; веза демократије и слободе медија, шта је професионална етика, манипулација информацијама, притисци на новинаре, да ли су поуздане информације са он лајн медија)

·          Дебата: Да ли су информације о климатским променама резултат сензационализма или производ истраживачког новинарства. Да ли је новинар опасно занимање?

III разред ОС+ДЈС+ПМС

 

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

·          Карактеристике људских права.

·          Могућности и начини учешћа грађана у демократском друштву.

·          Грађанска солидарност и волонтеризам.

·          наводи карактеристике људских права

·          наводи примере успешне грађанске иницијативе и показује спремност да учествује у таквим активностима;

·          изражава позитиван став према грађанској солидарности и волонтеризму;

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дебата: Ко треба да надзире поштовање људских права и санкционисање њиховог кршење

·          Истраживачки задатак: Право на здраву животну средину

·          Пројектни задатак: Како покренути грађанску иницијативу и активизам (волонтерство)

IV разред ОС+ДЈС+ПМС

 

2.9.  Како климатске промене утичу на… градове и здравље;

2.10. Како климатске промене утичу на… друштвене проблеме;

3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

·          Вредности на којима почива право на живот у здравој животној средини

·          Програм одрживог развоја до 2030. године.

·          Одрживи развој у законодавству и пракси наше земље.

·          Одговорност за е проблеме животне средине настале услед људске активности.

·          Учешће грађана у активностима за очување животне средине и добробити животиња.

·          образлаже значај Програма одрживог развоја до 2030. године;

·          аргументовано дискутује о одговорности различитих друштвених актера за проблеме животне средине настале услед људких активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Комуникација

·          Рад с подацима и информацијама

·          Дигитална компетенција

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

·          Истраживачки задатак: Шта је прописано по Конвенцији о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција). Истражити каква су права загарантована грађанима Србије по Уставу РС.

·          Акција: Није тешко бити  суштински „зелен“

Образовање за одрживи развој

(изборни)

 

 

I разред 1. Проблем климатских промена;

2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;

3. Како спречити опасне климатске промене?

 

 

·          Какав је утицај људских активности на настанак поплава?

·          Какав ваздух удишемо?

·          Употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и загађивање ваздуха.

·          Како начини на које се грејемо и хладимо утичу на квалитет ваздуха у окружењу?

·          На које начине се може поуздано информисати о квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији? Коме веровати?

·          Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха?

·          Шта су одрживи градови?

·          Одрживи градови и насеља у свету.

·          По чему се разликује квалитет живота у нашем месту некад и сад: природни ресурси, економија, култура, понашање људи?

·          Шта зграде и куће чини одрживим?

·          Како настају урбана острва топлоте?

·          Како наша школа може постати одржива?

·          објашњава значај концепта одрживог развоја у савременом друштву;

·          предвиђа последице употребе различитих врста енергената који се користе за грејање/хлађење на квалитет ваздуха;

·          критички анализира елементе месечне потрошње енергената који се користи у његовом домаћинству;

·          проналази и процењује релевантне податке, који се односе на квалитет ваздуха у окружењу;

·          дискутује о утицају различитих чинилаца на загађеност ваздуха и здравље људи;

·          аргументовано се залаже за побољшање квалитета ваздуха у својој непосредној околини предузимањем активности у кући, школи и окружењу;

·          објашњава како се задовољавају основне потребе људи у њиховом окружењу;

·          повезује основне принципе одрживог планирања и изрградње са могућностима унапређивања одрживости места у коме живи;

·          критички разматра одлуке локалне заједнице о коришћењу, заштити и очувању заједничког простора;

·          пореди сопствене потребе са потребама других становника места у коме живи;

·          унапређује очување непосредног окружења сопственим активностима;

·          својим активностима афирмише одрживо уређење простора у свом непосредном окружењу;

·          учествује у доношењу правила понашања и рада у групама;

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

·          Еко школе: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему одрживог развоја: http://ambassadors-env.com/project/energetska-efikasnost-u-eko-skolama/

·          Пројектни задатак: „Мисли глобално, озелени  локално“ – на нивоу школе покренути акцију озелењавања учионица, кабинета, ходника, школског дворишта, улице у којој се налази школа. Овом задатку треба да предходи анкета где би се установило које су заједничке идеје, округли сто где би се дебатовало о самом пројекту. За овај пројектни задатак је значајна сарадња с локалном заједницом, подршка директора и наставног особља, родитеља, пријатеља пројекта, медија. Препоручује се коришћење материјала и ресурса са сајта OECD -а, публикације Циљеви за одрживи развој до 2030 (UNESCO), као и материјала наведених у Прилогу 2 у Приручнику;

·          Дебата: истражити Агенду UNESCO-a за глобално образовање до 2030. Потом организовати дебату на тему: NIMBY (не у мом дворишту, енгл. Not in my backyard) . Да ли будућност зависи од нас? Колико смо свесни да од наших свакодневних акција зависи одржива будућност?

·          Дебата на теме:

·          Шта све утиче на квалитет живота људи? Да ли сам антропоцентричан или екоцентричан?

·          На које начине је животна средина повезана са различитим аспектима живота свих људи на планети?

·          Да ли је могућ/није могућ стални економски развој без угрожавања планете на којој живимо?

·          На које све начине свакодневно доприносимо очувању/умањујемо квалитет живота у нашој непосредној околини (школи/месту у коме живимо)?

·          Како замишљамо идеално окружење за живот? Да ли је то могуће/оствариво и под којим условима?

·          Које су акције младих људи (Чико Мандез, Рејчел Карлсон, Марина Силва, Биту Шагал, Џејн Годал, Дајана Фос, Леонардо ди каприо, Грета Тумберг) које су нешто промениле у погледу очувања или унапређења средине у месту у коме живе?

II разред  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проблем климатских промена;

2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;

3. Како спречити опасне климатске промене?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Одрживо управљање земљиштем.

·          Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања.

·          Деградација и последице деградације земљишта.

·          Мониторинг квалитета и заштита земљишта.

·          Одржива производња, модели пољопривредне производње и потрошња хране.

·          Локална одржива пољопривреда.

·          Агробиодиверзитет.

·          Еколошки отисак.

·          Одрживо управљање отпадом.

·          Смањење количине отпада, поновна употреба, разврставање и рециклажа отпада.

·          Потрошачке навике и одговорна куповина.

·          Еколошки отисак.

·          Циркуларна економија и отпад.

·          Индустријска производња са смањењем или елиминацијом отпада.

 

 

 

 

 

·          проналази релевантне изворе информација, анализира их, издваја битне информације и доноси закључке;

·          препознаје проблеме у локалној средини и вреднује их у складу са различитим критеријума у одређеној области;

·          демонстрира процесе и појаве, истражује на терену и у учионици, и доноси закључке;

·          дискутује о значају и потреби интегралне заштите вода, ваздуха и земљишта као ограничених природних ресурса;

·          анализира и критички сагледава утицајe различитих чинилаца на одрживо управљање земљиштем и отпадом као и на формирање здравих навика у исхрани;

·          анализира утицај неодрживе производње и потрошње на становништво, економију и животну средину на локалном, државном и глобалном нивоу;

·          дискутује о појму еколошког отиска и сагледава могућности смањења личног утицаја на квалитет животне средине;

·          навођењем примера објашњава значај сепаративног одлагања отпада у домаћинству и значај промене потрошачких навика у складу са одрживим развојем;

·          тумачи предност приступа „решавања проблема на извору”, уместо отклањања последица, на примерима управљања отпадом и земљиштем;

·          активно учествује у информисању јавности о утицајима човека на окружење и учествује у акцијама које се организују у локалној  средини;

·          прилагођава облик и садржај резултата истраживања специфичностима циљне групе и циљу акције

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Еко школе: У оквиру рада Еко-школе могу се видети циљеви који подржавају тему одрживог развоја  и обележавање значајних датума у еколошком календару.

·          Пројектни задатак: Загађујуће супстанце у животној средини. Истражити присуство загађујућих супстанци у животној средини као и резултате испитивања квалитета земљишта релевантних установа (Агенција за заштиту животне средине, Институт за земљиште, Пољопривредни факултет, Институт за јавно здравље). Могу се организовати округли столови, интервјуи са научницима, локалним становништвом, пољопривредним произвођачима. Такође, разговарати о утицају климатских промена на квалитет и квантитет пољопривредних производа.

·          Истраживачки задатак: Како мој начин исхране утиче на климатске промене и биодиверзитет. Колики је еколошки отисак једне шницле, порције кромирића или кечапа? Које су предности а које мане веганства/вегетаријанства?

·          Пројектни задатак: Суверенитет хране – да ли је високо ефикасна корпоративна пољопривреда право и одрживо решење?

·          Пројектни задатак: Рециклирај за планету. Повезати експлоатацију рудних богатстава са климатским променама (нпр. секу се шуме ради експлоатације руда; мање шума, утиче на глобалну температуру и биодиверзитет).

·          Истраживачки задатак: Какве су разлике између еколошког отиска, угљеничног отиска и климатског отиска. Да ли постоје извесна преклапања?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III разред 1. Проблем климатских промена;

2. Утицај климатских промена на животну средину и људе;

3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·          Класификација извора енергије.

·          Извори енергије са мањим утицајем на животну средину.

·          Обновљиви извори енергије.

·          Штедња енергије.

·          Енергетска ефикасност.

·          Глобални трендови потрошње енергије.

·          Природна кретања климе.

·          Човеков утицај на климу.

·          Социјалне и економске последице климатских промена.

·          Глобална акција у борби против климатских промена.

·          Смањење ризика од елементарних непогода.

·          Последице, адаптација и мере за ублажавање климатских промена у локалној средини.

·          Класификација извора енергије.

·          Анализа извора енергије према начину експлоатације, транспорта, складиштења и конверзије.

·          Извори енергије са мањим утицајем на животну средину.

·          Обновљиви извори енергије.

·          Штедња енергије.

·          Енергетска ефикасност.

·          Глобални трендови потрошње енергије.

·          Чиниоци који утичу на биодиверзитет.

·          Агробиодиверзитет.

·          Еколошке мреже.

·          Проблем нестајања /смањења бројности популација опрашивача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          проналази релевантне изворе информација, анализира их, издваја битне информације и доноси закључке;

·          истражује појаве у реалном контексту, препознаје проблеме који се односе на одрживи развој у локалној средини и предлаже могућа решења проблемске ситуације;

·          активно учествује у акцијама које се организују у локалној средини и креативно доприноси раду групе;

·          дискутује о предностима и недостацима коришћења различитих извора енергије;

·          идентификује елементе енергетски ефикасног животног простора;

·          анализира енергетску ефикасност стамбеног, пословног или јавног објекта и предлаже мере за унапређење;

·          уради анализу животног циклуса једног производа са аспекта потрошње енергије, утрошка ресурса, емисије загађења и утицаја на здравље;

·          доводи у везу социјалне и економске последице климатских промена и указује на могућности за њихово ублажавање на локалном, државном и глобалном нивоу;

·          истражује елементе који утичу на микроклиму локалне средине;

·          дискутује о одрживом коришћењу и очувању биодиверзитета;

·          идентификује кључне екосистемске услуге у Србији и предложе мере за унапређење;

·          дискутује о значају еколошких мрежа на локалном, државном и глобалном нивоу;

·          процењује важност одрживог туризма;

·          прилагођава начин презентовања резултата истраживања специфичностима циљне групе и циљу акције;

·          сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Истраживачки задатак: По чему се разликује квалитет живота у нашем месту некад и сад? Посебан акценат треба дати на климатске промене. Може се користити архивска грађа (фотографије места ради поређења).

·          Квиз: Организација квиза о постулатима енергетске ефикасности.

·          Анкета: Након објављивања резултата квиза о примени наученог исправног модела понашања урадити анкету.

·          Акција: „Сат за планету Земљу?“

·          Пројектни задатак: Енергетска ефикасност у нашој школи/згради где живим.

·          Пројектни задатак: Угљенични отисак аутомобила

·          Истраживачки задатак: На којим просторима у Србији је погодно за изградњу ветропаркова, соларних панела и сл.

·          Дебата: За или против мини хидроелектрана. Зашто становници локалних заједница не подржавају изградњу малих хидроелектрана на рекама Србије?

·          Пројектни задатак: Како да моје место једнога дана буде паметан и одржив град?

·          Истраживачки задатак: истражити интензитет падавина у различитим деловима Србије да би се добила детаљнија слика о интервалу ове појаве. Посетом Републичком хидрометеоролошком заводу-у и /или Агенцији за заштиту животне средине у Београду и увидом у њихове податке, могу да се уоче климатски трендови у Србији током последњих неколико деценија и уоче повећана учесталост екстремних временских прилика.

·          Истраживачки задатак: Процена климатског отиска моје породице.

·          Пројектни задатак: Шта можемо да урадимо како би ублажили климатске промене.

·          Пројектни задатак: Временске непогоде у Србији – шта знамо о њима? Клима и време.

·          Пројектни задатак: Зашто је биодиверзитет важан за моју локалну заједницу?

·          Пројектни задатак: Услуге екосистема мога краја

·          Пројектни задатак: Еколошка мрежа Србије

·          Пројектни задатак: Одрживи туризам

·          Пројектни задатак: Коришћење обновљивих извора енергије у простору у коме живимо је наш избор

 

IV разред 3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·          Закони и стандарди у заштити животне средине

·          Зелена градња

·          Енергетска ефикасност објекта, саображаја и комуналних услуга.

·          Оптимизација транспорта

·          Хуманије становање

·          Урбанизација.

·          Институционални и регулаторни оквир одрживог развоја: међународни, национални и локални.

·          Зелени активизам: политичке партије и невладине организације.

·          Динамика раста светског становништва, економске, социјалне и последице по животну средину.

·          Популационе политике за XXI век.

 

·          проналази релевантне изворе информација, анализира их, издваја битне информације и доноси закључке;

·          истражује појаве у реалном контексту, препознаје проблеме који се односе на одрживи развој у локалној средини и предлаже могућа решења проблемске ситуације;

·          препознаје и користи производе чији ћивотни циклус нема штетан утицај на животну средину;

·          тумачи предности чистије произвоидње у контексту одрживости и утицаја на животну средину;

·          афирмише одрживо уређење простора у свом непосредном окружењу;

·          дискутује о значају и предностима зелене градње;

·          објашњава значај и улогу државе у дефинисању и имплементацији модела развоја;

·          објашњава последица по животну средину, економске и социјалне последице демографског раста становништва света и појединих географских регија у свету;

·          анализира механизме решавања проблема животне средине на локалном, националном и глобалном нивоу;

·          прилагођава начин презентовања резултата истраживања специфичностима групе;

·          сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима.

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Истраживачки задатак: Истражити законе и стандарде који се односе на климатске промене

·          Истраживачки задатак: Шта је суштински зелена индустрија и технологија.

·          Пројектни задатак: Одрживи начин превоза у мом окруужењу

·          Пројектни задатак: Шта чини здраво и пријатно окружење за становање.

·          Пројектни задатак: Заговарање у заштити животне средине

Примењене науке I разред 3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·          Израда модела „зелена кућа“.

·          Соларни панел.

·          Човек и клима.

·          Наука и технологија у свакодневном животу.

·          „Зелени принципи“ у савременој науци.

·          процењује резултате научних истраживања са различитих аспеката;

·          процењује значај зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на савремени живот;

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговоран однос према окружењу

·          Пројектни задатак: „Мисли глобално, озелени  локално“ – на нивоу школе покренути акцију озелењавања учионица, кабинета, ходника, школског дворишта, улице у којој се налази школа. Овом задатку треба да претходи анкета како би се установило које су заједничке идеје, округли сто где би се дебатовало о самом пројекту. За овај пројектни задатак је значајна сарадња с локалном заједницом, подршка директора и наставног особља, родитеља,старатеља, пријатеља пројекта, медија. Препоручује се коришћење материјала и ресурса са сајта  OECD-а, публикације Циљеви за одрживи развој до 2030 (UNESCO) и други адекватни материјал наведен у Прилогу 2 уз Приручник;
II разред 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
2.1. Како климатске промене утичу на… време;2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;2.4. Како климатске промене утичу на… водене ресурсе;
·          Утицај гасног састава атмосфере на животне услове.

·          Температуре које су неопходне за одржавање живота.

·          Последице излагања екстремним температурама.

·          Физичко-хемијска својства воде и њихов значај за организме и животну средину.

·          образлаже избор теме/идеје пројекта/истраживања, циљ и план рада;

·          формулише истраживачко питање и задатак;

·          прикупља, одабира и обрађује информације релевантне за истраживање, користећи ИКТ;

·          тумачи резултате научних истраживања са различитих аспеката;

·          приказује резултате истраживања;

·          сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу;

·          критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи;

·          дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима, животној средини и културном наслеђу;

·          процењује значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот.

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговоран однос према окружењу

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

·          Пројектни задатак: СТЕМ (наука-технологија-инжењерство-математика, енгл. STEM / Science, Technology, Engineering and Mathematics) корацима у будућност. На основу истраживања, давање предлога за иновативна и остварљива решења за ублажавање климатских промена. Свако од предложених решења тестирати, тј. предвидети могуће последице (пример: свемирска огледала).
III разред 3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·          Начини добијања електричне енергије.

·          Обновљиви извори енергије.

·          Енергија добијена из фосилних горива.

·          Позитивни и негативни ефекти појединих извора енергије на животну средину.

·          Принцип рада термоелектрана, хидроелектрана и нуклеарних електрана.

·          Процеси експлоатације нафтних бушотина и прераде нафте.

·          Рециклажа.

·          уочава проблем, самостално га дефинише, предложе могућа решења, истражује и поставља експеримент. ·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према окружењу

 

·          Истраживачки рад: анализа потенцијала градског саобраћаја у насељу и његове трансформације у превоз који води рачуна о заштити животне средине
IV разред 3. Како спречити опасне климатске промене?

 

·          Енергетска ефикасност.

·          Потрошња енергије.

·          Енергетски разреди.

·          Кућни апарати и уређаји и њихова ефикасност.

·          Како смањити потрошњу и повећати енергетску ефикасност?

·          Дизајн стамбеног простора

·          образлаже избор теме/идеје пројекта/истраживања, циљ и план рада;

·          формулише истраживачко питање и задатак;

·          прикупља, одабира и обрађује информације релевантне за истраживање, користећи различите поступке и савремене ИКТ алате;

·          тумачи резултате истраживања са различитих аспеката;

·          приказује резултате истраживања користећи ИК технологију;

·          сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу;

·          критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи;

·          дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима, животној средини и културном наслеђу;

·          процењује значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот.

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

 

·          Пројектни задатак: Зелена градња, Мој град-зелени град

·          Вршњачка едукација на тему: Енергетска ефикасност

 

Геополитика III разред 3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

·          Глобализација.

·          Савремени геополитички положај Србије

·          проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;

·          у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин;

·          сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима;

·          процењује сопствени допринос и других чланова у раду групе;

·          примењује основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и дигиталном облику;

·          користи основне појмове и идеје геополитике;

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према окружењу

·          Пројектни задатак: Како глобализација утиче на климатске промене

·          Дебата: Да ли се порукама које су сумерене на мирољубиву сарадњу у свету могу  ублажити климатске промене?

·          Дебата: Да ли је миленијумски циљ био:Акција за климу глобални или локални изазов?

IV разред 3.3. Угљенични отисак;

3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;

3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;

 

·          Геополитика ресурса

·          Технолошка дистанца.

·          Енергетска сигурност.

·          Геополитичка сарадња/сукоби.

·          Одрживи развој.

·          Геополитичка оријентација Србије

·          проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;

·          у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин;

·          сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима;

·          процењује сопствени допринос и других чланова у раду групе;

·          примењује основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и дигиталном облику;

·          користи основне појмове и идеје геополитике;

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према окружењу

·          Истражуивачки  задатак: Улога Србије у одрживој геополитичкој оријентацији

·          Дебата: Енергетска ефикасност= енергетска сигурност

·          Дебата: Улога међународне заједнице у подршци одрживог развоја еконосмки неразвијених држава, земаља у развоју

ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ II-IV ОС+ДЈС+ПМС 1.1. Клима и време;
1.4. Климатске промене данас;
3.3. Угљенични отисак;3.4. Како могу помоћи планети? Смањење угљеничног отиска;3.5. Глобална сарадња у области климатских промена и одрживог развоја;
·          Климатске промене у нашем окружењу

·          Шта могу да учиним као појединац да умањим негативан утицај климатских промена?

·          Ускоро постајем члан друштва који може својом професионалношћу да спречи климатске промене…( писање есеја).

·          развија позитиван став према себи, другима и окружењу.

·          развија личну одговорност

·          развија волонтеризам и активизам

·       Компетенција за целоживотно учење

·       Комуникација

·       Рад с подацима и информацијама

·       Дигитална компетенција

·       Решавање проблема

·       Сарадња

·       Одговорно учешће у демократском друштву

·       Одговоран однос према здрављу

·       Одговоран однос према окружењу

·       Естетичка компетенција

·       Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

·          Такмичење: Организаовати такмичења о познавању појма климе на нивоу разреда у сарадњу са Ученичким парламентом.

·          Дискусија: Организовати дискусију на тему еколошког отиска

·          Анкета: Организовати међу запосленима у школи и међу родитељима на тему Како климатске промене утичу на жива бижа и човека

·          Дебата: Како водимо рачуна о средини у којој радимо?

*У првом разреду се не препоручује обрада садржаја из Климатског пакета на  часовима одељењског старешине, из  разлога: то је период адаптације на нову средину и ови садржаји се у потребном обиму обрађују у оквиру других предмета.

Пример обраде једне од тема из садржаја Климатског пакета кроз више предмета и нивоа образовања

Садржаји  Климатског пакета могу се, примереном селекцијом, обрадити од предшколског до гимназијског/средњошколског образовања и васпитања. Креативност наставника и развојне способности ученика/-ца одредиће избор наставних метода и техника учења при обради садржаја из Климатског пакета.

Табела бр. 8

Пример обраде једне теме из Климатског пакета  на тему потпоглавља 2.2. Приручника
Образ. уст. Предмет Разред  

 

Садржај из  Приручника Климатског пакета

 

 

Тема

 

 

Исходи

 

Ученик/-ца ће моћи да:

 

 

Компетенције

 

 

Напомене/препоруке за реализацију активности

Предшколска установа

 

 

 

/   2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

 

 

 

 

 

/

·           кроз  игру и различите уметничке форме доживи и представи узрочно-последичне везе утицаја климатских промена на живот на планети ·          Комуникација на матерњем језику

·          Учење учења

·          Културолошка свест и изражавање

 

 

С обзиром да се у ПУ васпитно-образовни процес реализује кроз интегрисано учење, и да деца уче кроз игру, покрет, песму и разлчите уметничке форме, све садржаје им треба на тај начин представљати и тако их укључивати у процес усвајања садржаја Климатског пакета:

·          Испричати реверзибилну причу о шумском пожару (који је био последица врелог лета и велике суше), у којем је изгорео  део шуме из којег су животиње бежале до реке, одређеним редоследом (за развој математичко-логичких способности).

·          У сали, или на полигону за игру „оживети“ причу: како су скакутали зечеви бежећи из шуме; како су пузале змије пред ватром; како је трчао медвед, корњача, јелен и друге животиње (за развијање телесно-кинестетичких  способности).

·          Илустровати: У делу радне собе одређеном за ликовно стваралаштво деци омогућити да илуструју причу, део шуме који гори, пут којим су животиње бежале до реке…  (за развој визуелно-просторних способности).

·          Драматизација приче – како су се осећале животиње које су бежале из шуме, о чему су размишљале (за развијање језичких и интерперсоналних способности).

Основна школа

 

 

 

/ 4. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

Тематски дан  –интегративна настава

Тема: Сусрет са природом

·          Угрожене биљке и животиње

 

·          разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима

·          разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници као и услове за њихов опстанак

·          повеже климатске промене с њиховим утицајем на биљни и животињски свет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Комуникација на матерњем језику

·          Дигитална компетенција

·          Учење како се учи

Овај тематски дан је замишљен као делимична интеграција предмета, тј. интеграција сродних садржаја из различитих наставних предмета.

Предлог је да се Тематски дан организује савременим присуступом у настави кроз међупредметну корелацију српског језика, ликовне културе, природе и друштва, чувари природе и географије.

Организација Тематског дана је замишљена кроз  комбинацију  кооперативног рада наставник – ученици, кооперативног рада у малим групама ученика, тимског рада.

Предлог је такође да због комплексности теме вршњачка подршка има важну улогу у организацији тематског дана  тако што би ученици 6.разреда своје знање из ове области пренели путем презентације , разговора или кратих филмова и клипова на  ђаке- четвртаке  и заинтересовали их да сами истражују и уче о овој области.

·          Уводна активност: Потребно је да се старији ученици  раније   уведу  у контекст теме како би њихова улога предавача била на очекиваном нивоу.Ученицима шестог разреда је задатак да се  баве креирањем ситуације која је ће омогућити  свима  да активно учествују у истраживању и изналажењу решења за постављени проблем у вези са темом. Након истраживања на интернету  ученици би  кроз презентације ,дискусију о текстовима и занимљивостима као и научним чињеницама,  размењивали , објашњавали, прецизирали и уобличили стечено знање у вези са темом и садржајима који су већ обрађени у оквиру предмета Природа и друштво.Тако би се деца млађег узраста упознала са темом о климатским променама и њиховом утицају на биљни и животињски свет и проширила своје знање  .

·          Предлог активности и међупредметна корелација: Како би се добила повратна информација о успешности вршњачке подршке у учењу и усвојености знања из уводне активности ученика млађих разреда о утицају климатских промена на биљке и животиње може се урадити кроз предмет српски језик писањем приче на једну од тема:

– Прича Белоглавог супа

– Прича поларног медведа

– Живот једне панде

– Помози ми, мој живот је угрожен!

·          Ликовна култура као предмет  даје могућност да деца кроз тему: плакат,билборд ,реклама креативно представе своје стечено знање о климатским променама и њиховом утицају на биљни и животињски свет комбинацијом различитих ликовних материјала и техника.

·          Предмет Чувари природе као могућност даје писање или  поделу штампаног материјала вршњацима или суграђанима који ће имати за циљ буђење свести код читалаца о проблему климатских промена  и њиховом утицају на живи свет.

 

 

Биологија

 

5. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·          Утицај човека на природу

 

·          доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај човека) са губитком разноврсности живих бића на Земљи;

·          предлаже акције бриге о биљкама и животињама у непосредном окружењу.

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Истраживачки задатак: Утицај климатских промена на нестајање живих бића. Групни рад, рад у пару или индивидуални рад. Користећи интернет и претраживањем линкова, прегледом филмова о еволуцији и нестајању живих бића, проучавањем узрока великих еколошких катастрофа ученици истражују о узроцима који су довели до нестајања биљних и животињских врста. Резултати истраживања се могу представити писањем реферата, израдом филма, презентација, паноа.

·          Анимирани филм: Приказати анимирани филм Климатске промене, ШАФ – Школа анимираног филма Врањеhttps://www.youtube.com/watch?v=NC3uvcilXCk

Географија

 

6. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·          Пољопривреда ·          доводи у везу размештај привредних објеката и квалитет животне средине;

·          разуме утицај климатских промена током времена на гајене биљне врсте.

·          Пројектна настава: Како климатске промене утичу на пољопривреду (истраживање врста биљних култура које су се гајиле  некада и сада).  Након одређивања теме  пројекта дефинишу се активности ученика, временска динамика , ресурси.  Ученици се деле у групе. Користећи различите изворе информација прикупљају податке о биљним врстама које су људи гајили некада, са њиховим описима, изгледом, периодом вегетације  и оним врстама  које се гаје сада у нашој земљи. Промене у гајеним врстама се повезују са променама климе. Резултати истраживања се приказују на различите начине: израдом презентација, паноа,  израдом и приказом фотографија.

·          Како климатске промене утичу на пољопривреду у Србији    https://www.klima101.rs/klimatske-promene-poljoprivreda-srbija/

Математика

 

7. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·          Основна својства операција са реалним бројевима ·          разуме садржаје  о климатским променама применом операција са реалним бројевима, обимом  и степенима ·          Угледни час: Примена операције са реалним бројевима, обимом  и степенима кроз обраду  садржаја о климатским променама. Пример математичког задатка на основу табеле 3.4.1. у Приручнику (potpoglavqe 3.4).   Ако производња и штампање једног листа папира А4 ствара 28 gC02, а копирањем једног листа А4 ствара се 380 gCO2, колико се процентуално више CO2 ствара копирањем свеске од 60 листова, А4 формата  од штампања свеске?

·          Представити текст Климатске промене у математичком обрасцу  https://milutinmilankovic.rs/klimatske-promene-u-matematickom-obrascu/

Хемија

 

8. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·          Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања ·          наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и опише њихов утицај на биљке и животиње;

·          критички процени последице људских активности које доводе до нестајања појединих врста биљака и животиња;

·          Јавни час за Дан Биодиверзитета (биологија, географија, математика, хемија, физика): Представљање значаја биодиверзитета, утицај климатских промена на уништавање појединих врста. Текст Биодиверзитет у Србији и климатске промене

·          https://www.klima101.rs/klimatske-promene-biodiverzitet-srbija/

·          Видео предавање Изокренута учионица – Биодиверзитет  https://www.youtube.com/watch?v=a6rkQr2UMKw

·          За час хемије ће се приказати главни загађивачи који утичу на промену климе, од рециклираног материјала ће се направити хемијске формуле загађивача. Представиће  се њихов утицај на промену климе а као последица тога које су врсте трајно ишчезле током последњег века. Емитоваће се кратки филм Загађење океана https://www.youtube.com/watch?v=Z13-nfiNHXk

Средња стручма школа Гграђанско васпитање 1. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Толеранција и дискриминација. ·          учествује у доношењу групних одлука

·          разликује могуће облике учешћа младих

·          објасни потребу,важност партиципације младих

·          објасни степене и облике учешћа младих у сакодневном животу

·          прихвати одговорност за сопствено понашање

·          Компетенција за целоживотно учење

·          Решавање проблема

·          Вештина сарадње

·          Вештине за живот у демократском друштву

·          Брига за здравље

·          Компетенција за питања заштите животне средине

·          Радионица на тему Толеранција и дискриминација реализује се на следећи начин: Наставнник почиње разговор са ученицима о томе шта им прија, шта им смета, шта могу да толеришу, а шта не. После изношења ученичких оговора наставник поставља питање које се односи на активности друштва у глобалном смислу и ниво толеранције нас, појединаца на евентуалне последице или утицај поменутих акција широких размера на квалитет нашег живота. Одговори ученика могу ићи у разним правцима, у зависности од њихових идеја. Након тога, наставник поставља питање за дебату: Да ли је толеранција појам који се односи само на понашање? И онда ученицима  пројектује видео материјал: https://www.youtube.com/watch?v=Ic-J6hcSKa8 (Climate 101: Deforestation | National Geographic у трајању од 2 минута и 48 секунди). После пројекције филма, наставник износи дефиницију појма нетолеранције: Нетолеранција-нетрпељивост према понашању и ставовима другачијим од властитих. Толеранција, с друге стране, означава допуштање оних ставова и понашања које ми лично не прихватамо (није примерено звати толерисањем допуштање или подстицање нечега што особа одобрава). Затим од ученика очекује да наведу све облике толеранције и нетолеранције које су могли да уоче на филму.

·          Креативна радионица: У наредном делу часа наставник ће замолити ученике да се, подељени у групе, посвете делу Климатског пакета, одељку 2.2. Priručnika  и да:

–          Пронађу значајне делове текста;

–          Анализирају форографије;

–          Упореде прочитано са снимком који су погледали;

–          Презентују оно што су закључили.

Тако подељени у групе одговараће на питања на крају одељка, која ће им наставник читати и на тај начин се такмичити, а на крају се договорити да за наредни час ураде предвиђени задатак: Да напишу своју Црвену књигу.

Енглески језик 3. разред 2.2. Како климатске промене утичу на… живи свет;

 

·          Обрада текста ·          разуме општи смисао и најважније појединости информативних прилога из различитих медија о познатим, друштвено и узрасно релевантним темама, у којима се користи стандардни говор;

·          примењује стратегије читања које омогућавају откривање значења непознатих речи;

·          разуме општи садржај и најважније појединости текстова о мање познатим темама, које спадају у шири спектар интересовања;

·          говори о познатим темама и темама које су из домена његовог интересовања на кохерентан начин, примењујући познату лексичку грађу и језичке структуре

·          укратко образлаже и објашњава разлоге догађаја или дешавања;

·          образлаже своје мишљење и реагује на мишљење других;

·          користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације;

·          Рад с подацима и информацијама

·          Решавање проблема

·          Сарадња

·          Дигитална компетенција

·          Одговоран однос према здрављу

·          Компетенција за учење

·          Одговорно учешће у демократском друштву

·          Естетичка компетенција

·          Комуникација

·          Одговоран однос према окружењу

·          Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

·          Игра речи: Повезати речи с њиховим значењем: биодиверзитет, C.H.I.P.P.O. концепт, oчување, климатске промене, изумирање, национални парк, екотуризам, дивље врсте, црвена књига, црвена листа, трговина дивљим животињама, спречавање климатских промена, адаптирање на климатске промене…, (енгл. biodiversity, C.H.I.P.P.O. concept, climate change, extinction, national park, еcotourism, wildlife, red book, red list, trafficking wildlife, mitigation, adaptation…)

·          Истраживачки задатак: У литератури (дата је дефиниција и у Приручнику) и/или на интернету пронаћи шта значи акроним C.H.I.P.P.O.

·          Видео материјал:           https://www.youtube.com/watch?v=spTWwqVP_2s

https://www.youtube.com/watch?v=7lcBEOYAlaA

·          Дебата: Да ли биљке и животиње могу да се адаптирају на климатске промене: https://www.youtube.com/watch?v=ZCKRjP_DMII

·          Дебата: Сувенири с путовања , да ли треба куповати љуштуре шкољки, рам за наочаре од корњачиног оклопа и сл.  https://www.traffic.org/

·          Картице из дивљине: Изабрати једну угрожену врсту са IUCN-нове листе; истражити статус, станиште, особине. Одговорити на питања:

1. How is the animal’s environment being

changed because of climate change?

2. How is that environmental change affecting

the animal?

3. Name other animals/plants in the ecosystem

that could be affected by any change in

population of this animal.

·          https://www.iucn.org/resources/conservation-  tools/iucn-red-list-threatened-species

•      Игра улога: организовати интервју с

експертом за утицај климатских промена на

биљни и животињски свет

·          Истраживачки задатак: Истражити врсте биљака и животиња Србије које су погођене климатским променама. На који начин можете да им помогнете. Предложите акцију или пројекат који може да се реализује у вашој школи а у сарадњи с локалном заједницом. Представити их у облику есеја на енглеском језику.