Прилог | Листа додатно коришћене литературе у Приручнику и Водичу

Бандзопафхау С., Gross National Hapiness and Beyond: A Micro welfare economic approach, The Second International Conference on Gross National Hapiness 20­24 June 2005, St. Francis Xavier University, Antigonish, Нова Шкотска, Канада, 2, 2005; може се преузети са: www.gpiatlantic.org/conference/papers/bandyopadhyay.pdf

Бабић В., А.Вуковић , М. Вујадиновић, Forestry under climate change: vulnerability overview on regional and national level. Humboldt­Kolleg 2018: Sustainable development and climate change: connecting research, education, policy and practice, Књига апстракта, 155, 2018

Батес Б.К., и са.р., Климатске промене и водни ресурси, IPCC, Женева, 2008

Божовић Р. и сар., Blue Green Solutions Guide. A Systems Approach to Sustainable, Resilient and Cost­Efficient Urban Development, DOI 10.13140/RG.2.2.30628.07046, Climate­KIC Limited,  Лондон, Велика Британија, 2017; може се преузети са: tinyurl.com/yyjchplh

Белчевић, В., Г. Маринковић, Љ. Новковић,  Ако штедиш­ више вредиш, први кораци финансијске писмености, Encobook, Београд, 40, 2014

Вуковић, А., М. Вујадиновић Мандић., Study on climate change in the Western Balkans region, Regional Cooperation Council, Сарајево, Босна и Херцеговина 2018, ISBN: 978­9926­402­09­9; може се преузети са: www.rcc.int/pubs/62

Вуковић А., и сар., Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961­2100, Thermal Science, 22 (6A), doi: 10.2298/TSCI180411168V, 2018

Влада Републике Србије ­ Поплаве у Србији 2014. ­ Извештај о процени потреба за опоравак и обнову последица поплава, Београд, 2014; може се преузети са: www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izvestaj­o­proceni­potreba­za­oporavak­i­obnovu­posledica­poplava.pdf (јул, 2020.)

Главоњић Б. и сар., Оцена тржишта дрвних горива и уређаја на чврста горива за грејање и кување у Србији, пројекат GIZ DKTI “Одрживо тржиште биоенергије у Србији” , E4Tech, 2017

Гиденс Е., Климатске промене и политика, CLIO, Београд, 303, 2010

Дељанић И., Основи метеорологије, Хидрометеоролошка техничка школа, Београд, 1976

Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе, Министарство заштите животне средине Републике Србије, 2017; може се преузети са klimatskepromene.rs/wp­content/uploads/2017/12/Drugi­izvestaj­o­promeni­klime­SNC_Srbija.pdf

ДАлиса, Д. и сар., Degrowth – A vocabulary for a new era, New York: Routledge, 2015

Ђурђевић В, А. Вуковић, М. Вујадиновић Мандић, Осмотрене промене климе у Србији и пројекције будуће климе на основу различитих сценарија будућих емисија, УНДП Србија, 2018; може се преузети са www.klimatskepromene.rs/wp­content/uploads/2019/04/Osmotrene­promene­klime­Final_compressed.pdf

Ђурђевић, В., Drought Initiative ­ Republic of Serbia, Recommendations for development of the National Drought Plan of the Republic of Serbia, UNCCD, 2020; може се преузети са: knowledge.unccd.int/sites/default/files/country_profile_documents/NDP_SERBIA_2020.pdf

Ћурић, М., Историја метеорологије, Физички факултет, Београд, 2006; може се преузети са: ia801208.us.archive.org/25/items/ISTORIJAMETEOROLOGIJEMladjenCuric/ISTORIJA%20METEOROLOGIJE_Mladjen%20Curic.pdf

Елиот С. и сар., A glowing footprint: Developing an inde x of wellbeing for low to middle income countries. International Journal of Wellbeing,7(2),1­27, 2017; може се преузети са www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/article/view/503/610

Занки В. и сар., 200 савјета: како ефикасније користити енергију, живјети квалитетније и плаћати мање, Програм Уједињених нација за развој Хрватска, Загреб, 2009

Зборник радова семинара за професионално усавршавање наставника биологије и географије, Природа Србије, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 94,2004

Зборник радова EnE17: Образовање о климатским променама за одрживи развој, Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Привредна комора Србије, Београд, 2017; може се преузети са ambassadors­env.com/wp­content/uploads/Zbornik­radova­EnE17+.pdf

Информације о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2017. и 2018. години, Институт за јавно здравље СрбијеДр Милан Јовановић Батут; може се преузети са : www.batut.org.rs/index.php?content=1577; www.batut.org.rs/index.php?content=1742

Извештај о хуманом развоју за 2006. годину, Програм Уједињених нација за развој, 2006; може се преузети са www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human­development­report­2006.html

Јевтић Н. и сар., Копаоник – српска планина, Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, 2019; може се преузети са:  ambassadors­env.com/wp­content/uploads/KOPAONIK_Srpska_planina.pdf

Јокић Р., илустрације Миша Јовановић, Сликовница „Циркуларна економија“, Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Министарство заштите животне средине Републике Србије, 2019; може се преузети са ambassadors­env.com/en/files/Cirkularna­Ekonomija­Print­slikovnica.pdf

Кадић М. И сар., Приручник за учешће јавности у одлучивању о животној средини, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу, Београд, 130, 2000

Канцеларија Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women Serbia) , Често постављена питања – Родна равноправност и климатске промене, 2018;  може се преузети са: inovacije.klimatskepromene.rs/wp­content/uploads/2018/01/Rodna_ravnopravnosti_klimatske_promene.pdf

Катес Р.В. и сар., What is Sustainable Development? Goals, Indicators, values and practices, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 47( 3), 8­21, 2005

Климатске промене и здравље, брошура, Програм Уједињених нација за развој, Београд, 2017, може се преузети са:  www.klimatskepromene.rs/wp­content/uploads/2017/05/Klimatske­promene­i­zdravlje­PRESS.pdf

Кранц Л., The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction, Stockholm: Swedish International Development Agency, 2001.

Лалић, М., Лалић, И., Банић, М., Екпериментални програм едукације о циркуларној економији и иновацијама, Модул за основне школе – креативност, Миксер, Београд, 2019

Латас, Д. и сар., 180 година наставе физике на академском нивоу у Србији: 1830­2019, Универзитет у Београду, Физички факултет, 2019

Ленард П. и сар, Global Solidarity, Contemporary Political Theory, No. 9/2010, 99 ­130, 2010

Менковић, Љ., и сар., Glacial morphology of Serbia, with comments on the Pleistocene Glaciation of Monte Negro, Macedonia and Albania, Developments in Quaternary Sciences, 2(1), 379­384 , 2004

Михаиловић, Д. и сар., Assessment of climate change impact on the malaria vector Anopheles hyrcanus, West Nile disease, and incidence of melanoma in the Vojvodina Province (Serbia) using data from a regional climate model, PLoS ONE 15(1): e0227679. doi.org/10.1371/journal.pone.0227679, 2020; може се преузети са: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227679

Михајлов, А., Климатска предвидљивост као услов стратешког планирања одрживог развоја, часопис Изазови европских интеграција, тематски број 9, с. 27­40, Службени гласник ISSN1820­9459 (UDK502.131.1), 2010

Михајлов А., А. Пуђа, Одговорна исхрана, Амбасадори одрживог развоја и животне средине, 2019 ; може се преузети са ambassadors­env.com/odgovorna­ishrana/

Михајлов А., А. Младеновић, Ф. Јовановић, Циркуларна економија у Србији: започет процес, Амбасадори одрживог развоја и животне средине, Београд, 2019; може се преузети са:  ambassadors­env.com/en/www­staro­pre­2020/circular­economy­in­serbia/

Мркајић В., Ђ.Вукелић, А.Михајлов, Reduction of CO2 emission and non­environmental co­benefits of bicycle infrastructure provision: The case of the University of Novi Sad, Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews 49:232­242, 2015

Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из постојећих, великих постројења за сагоревање, Министарство заштите животне средине Републике Србије, јануар 2020.

Намеравана национално одређена контрибуција Републике Србије (енг. Intended Nationally Determined Contribution of the Republic of Serbia), 2015; може се преузети са:  www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Serbia%20First/Republic_of_Serbia.pdf

Ноа Харари Ј., 21 лекција за 21. век, Лагуна, Београд, 434, 2019

Петровић А., Осунчавање и клима – Милутин Миланковић и математичка теорија промена климе, Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије и Српско друштво за историју науке, Београд, 2002

Поповић Д, А. Вуковић, Климатске промене, Академска мисао, с.124, ИСБН 978­86­7466­770­5, 2019

Поповић, Т., и сар., Промена климе у Србији и очекивани утицаји, зборник радова Пете регионалне конференције „Животна средина ка Европи“, Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Привредна комора Србије, Београд, 2009; може се преузети са sepa.gov.rs/download/2_T_Popovic_V_DJurdjevic_i%20dr_Prom_klime_i_uticaji.pdf

Поповицки Т., Решења заснована на природи у Републици Србији, Програм Уједињених нација за развој, 2020; може се преузети са: www.klimatskepromene.rs/wp­content/uploads/2020/06/Resenja­zasnovana­na­prirodi­u­Republici­Srbiji.pdf

Постер: Шта је циркуларна економија, Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Министарство заштите животне средине, Београд, 2019; може се преузети са ambassadors­env.com/en/publications­2/cirkularna­poster/

Приручник за  Еко­школе,   Амбасадори одрживог развоја и животне средине и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 2020 ; може се преузети са: ambassadors­env.com/wp­content/uploads/Uputstvo­1.pdf

Пројекција светске популације 2019, ST/ESA/SER.A/423, УН,2019; може се преузети са population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Пулес Т., В. Апелман, European Environment Agency Report 4/2008, Air pollution from electricity­generating large combustion plants, 2008;  може се преузети са www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2008_4

Сезонски билтен за Србију Зима 2019/2020, Републички хидрометеоролошки завод Србије, 2020; може се преузети са www.hidmet.gov.rs/podaci/meteorologija/latin/zima.pdf

Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник: број 16/2018, од 17.09.2018година LXVIII ­ Број 8, Београд, 23. јул 2019; година LXIX ­ Број 4, Београд, 2. јун 2020.

Службени гласник РС:  бр. 18 од 26. марта 2010, 101 од 10. новембра 2017, 113 од 17. децембра 2017 ­ др. закон, 10 од 15. фебруара 2019; бр. 88/17 и 27/18

Сто година академске наставе из Воћарства и виноградарства, Јубиларна монографија Института за хортикултуру, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, Београд, с. 215, 2019, ИСБН: 978­86­7834­344­5

Стојановић Д. и сар., Climate change impact on a mixed lowland oak stand in Serbia, Annаls of Silviculturаl Reseаrch, 39 (2), 94­99, 2015

Стратегијa развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС“, број 101/2015)

Сузић Н., Педагогија за XXI вијек, ТТ­ Центар, Бања Лука, 1034, 2005

Текстил и мода у оквиру концепта циркуларне економије (енгл. Textile and fashion within circular economy concept), Амбасадори одрживог развоја и животне средине, Београд, 2018; може се преузети са: ambassadors­env.com/en/files/CA­Report.pdf

УН: Основни принципи за бизнис и људска права (енгл. United Nations: Guiding Principles of Business and Human Rights), Њујорк, 2001.

УН Самит о одрживом развоју, Јоханесбург, A/CONF.199/20, 2002

Ункашевић М., И. Тошић, Seasonal Analysis of Cold and Heat Waves in Serbia during the Period 1949­2012, Theoretical and Applied Climatology, 120 (1­2), 29­40, 2015

Ура, K. и сар., A Short Guide to Gross National Hapiness Index, Thimpu: Centre for Bhutan Studies, стр. 13, 2012

Коришћене интернет странице:

www.klima101.rs

www.bioenergy­serbia.rs

www.tinyurl.com/y484xwwx

www.klima101.rs/pozari­u­amazoniji/

www.iucn.org/resources/issues­briefs/ocean­warming

www.publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201172.pdf

www.iea.org/reports/key­world­energy­statistics­2019

www.biodiverzitet­chm.rs/biodiverzitet­u­srbiji/6.­nacionalni­izvestaj/poseban­cilj­1­zastita­biodiverziteta/1.1­zaustavljanje­trenda­ugrozenosti­i­gubitka­biodiverziteta

www.eib.org/en/about/cr/footprint­methodologies.htm

www.world­nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publications/Working_Group_Reports/comparison_of_lifecycle.pdf

www.stat.gov.rs/sr­latn/oblasti/popis/popis­2011/media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost­Ethnicity.pdf

www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnjak%201%20­%20klimatoloski%20podaci%20­%202012.pdf

www.meteologos.rs/istorijat­meteoroloskih­osmatranja­u­srbiji/

theconversation.com/climate­explained­why­we­wont­be­heading­into­an­ice­age­any­time­soon­123675

www.meteologos.rs/wp­content/uploads/2017/04/KLIMA­BEOGRADA­I­TREND­GLOBALNOG­KLIMATA_Tomislav­Rakicevic.pdf

www.adac.de/rund­ums­fahrzeug/tests/ecotest

crowtherlab.pageflow.io/cities­of­the­future­visualizing­climate­change­to­inspire­action#210424

www.nature.com/articles/s41597­020­0530­7

www.bss.rs/promocija­i­popularizacija­biciklizma/

www.bastaliste.org/bastaliste/

www.un.org/development/desa/publications/2018­revision­of­world­urbanization­prospects.html

www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/presscenter/articles/2019/u­_apcu­osnovana­prva­energetska­zadruga­u­srbiji­sunani­krovovi.html

www.hrana­pice­price.com/zanimljivosti/inicijativa­za­medonosne­baste/

nationalgeographic.com/magazine/2020/04/see­how­your­citys­climate­might­change­by­2070­feature/

www.bbc.co.uk/news/resources/idt­985b9374­596e­4ae6­aa04­7fbcae4cb7ee

www.carbonbrief.org/mapped­how­every­part­of­the­world­has­warmed­and­could­continue­to­warm

www.en.wikipedia.org/wiki/2019_Amazon_rainforest_wildfires#2019_wildfires_in_the_media

www.meteologos.rs/kumulonimbus­meteoroloska­bomba

Препоручене интернет странице уз Водич:

www.traffic.org

www.yeenet.eu

www.ajjuliani.com

belgrade.terrifica.eu

www.arcticyouthnetwork.org

trustforsustainableliving.org

www.tinyurl.com/oym8byj

www.tinyurl.com/y3rk28h3

www.tinyurl.com/yxf32n5w

www.tinyurl.com/y4wpaep2

ambassadors­env.com/

ambassadors­env.com/project

ambassadors­env.com/wp­content/uploads/Ecol.­Footprint­2013.pdf;

ambassadors­env.com/www.osdimitrijetucovic.edu.rs/projekti/projekat_veliki_lov_na_biljku.html

ambassadors­env.com/blog/2019/03/25/mart­2019­pobednici­nacionalnog­takmicenja­mladi­ekoreporteri

www.facebook.com/Program­Eko­skola

www.facebook.com/Program­Eko­skola­586804078064726

www.ecoschools.global/children­for­children1

ambassadors­env.com/project/

www.feeserbia.com/programi/eko­skole/

euinfo.rs/ucenicka­debata­ucvrstiti­globalno­partnerstvo­za­odrzivi­razvoj/

www.klima101.rs/gradjani­protiv­klimatskih­promena/

www.klima101.rs/razumevanje­klimatskih­promena/

www.klima101.rs/resenja­za­klimatske­promene­sta­ja­mogu­da­uradim/

www.klima101.rs/panciceva­omorika­klimatske­promene/

www.klima101.rs/klimatske­promene­biodiverzitet­srbija/

www.cajetina.org.rs/index.php/sr/vest/djacki_eko_vasar_u_cajetini

www.cajetina.org.rs/sr/vest/odrzana_cetvrta_sednica_eko_odbora

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/novosti/cirkularna%20i%20odrzivi.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/eko%20skola.htm

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2017_2018/eko%20vasar.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2017_2018/radionica%20o%20primarnoj%20selekciji%20otpada.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2017_2018/duboko%20u%20sumi.htm

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2018­19/svetski%20dan%20zdrave%20hrane.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2017_2018/dan%20zdrave%20hrane.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2016_2017/dan%20voda.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2018­19/svetski%20dan%20voda.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/ekoskola/2017_2018/svetski%20dan%20voda.html

www.osdimitrijetucovic.edu.rs/novosti/javni%20cas%20voda.html

www.osmackat.nasaskola.rs/vesti/178/EKO­KVIZ

www.osmackat.org.rs/fajlovi/O%20SKOLI/BIBLIOTEKA/ZA%20NASTAVNIKE/EEG%20­%20ekoloski%20otisak.pdf

geodetska.edu.rs/wp/wp­content/uploads/GEODETSKI­TEHNICAR­GEOMETAR­I­razred.pdf

geodetska.edu.rs/7942/kviz­o­poznavanju­postulata­energetske­efikasnosti

geodetska.edu.rs/7471/parlamentarizam­i­zastita­zivotne­sredine

geodetska.edu.rs/7963/svetski­dan­planina

geodetska.edu.rs/6785/budimo­zajedno­budimo­u­prirodi

geodetska.edu.rs/7547/svetski­dan­voda

en.unesco.org/youth/you­can

www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/eksperimentalni­program­edukacije­o­cirkularnoj­ekonomiji­i­inov.html

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable­development­goals

www.iucn.org/resources/conservation­tools/iucn­red­list­threatened­species

www.academia.edu/39021497/Odr%C5%BEivi_razvoj_u_pred%C5%A1kolskom_programu_­_integralni_pristup

ceo.edu.rs/wp­content/uploads/obrazovni_standardi/Opsti_standardi_postignuca/MEDJUPREDMETNE%20KOMPETENCIJE.pdf

duh­zelenog­jezera.eknjige­junior.rs

zelena­zamisao.eknjige­junior.rs

www.egu.eu/education/planet­press/8/is­reflecting­sunlight­a­solution­for­climate­change/

www.egu.eu/education/planet­press/6/farming­carbon/

greenhome.co.me/fajlovi/greenhome/attach_fajlovi/lat/glavne­stranice/2011/11/pdf/Vodic_Igra_reciklaze.pdf

www.greentech.rs/index.php/recikliranje­greentech

www.klimatskepromene.rs/vesti/4­novembar­medjunarodni­dan­klimatskih­promena/

www.mediareform.rs/vaznost­rodne­ravnopravnosti­u­odgovoru­na­klimatske­promene/

www.mreza­mira.net/vijesti/eko­vijesti/dan­planete­zemlje­u­online­ucionici/

www.nationalgeographic.rs/vesti/14469­italija­uvodi­uvodi­ucenje­o­klimatskim­promenama­u­obaveznu­nastavu.html

www.oplus.org.rs/tema­meseca­za­septembar­je­holisticko­obrazovanje­u­srbiji/

www.slideserve.com/rainer/greenwave­2010­prole­e­u­srbij

zadecu.org/konferencija­principi­cirkularne­ekonomije­u­sluzbi­zastite­zivotne­sredine/

zadecu.org/cirkularna­ekonomija­za­odrzivi­razvoj/

www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/071/948/1570719485_Planiranje%20prilagodjavanja%20na%20izmenjene%20klimatske%20uslove­web.pdf

www.radiosan.rs/2019/06/11/kviz­iz­ekologije­odrzan­u­os­milivoje­borovic­umackatu/

sssstarapazova.org/wp­content/uploads/2015/02/Pravilnik_o_Osnovama_programa_predskolskog_vaspitanja_i_obrazovanja_dece_uzrasta_od_3_do7_godina.pdf

www.zlatiborpress.rs/resurs­koji­mora­da­se­cuva­video/

dramskimetod.com/dramska­radionica­promena­godisnjih­doba/

www.mpn.gov.rs/wp­content/uploads/2018/09/OSNOVE­PROGRAMA­.pdf

www.mpn.gov.rs/dokumenta­i­propisi/zakonski­okvir/

zuov.gov.rs/nastavni­planovi­i­programi/

www.pravno­informacioni­sistem.rs/reg­overview#.

www.pravno­informacioni­sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=8c8c1460­66c2­4491­94bc­521df911fbd2

milutinmilankovic.rs/klimatske­promene­u­matematickom­obrascu/

manuelgarciajr.com/2015/05/20/environmentalism­maslow­needs­and­civilizations­power­cycle/

www.ted.com/talks/greta_thunberg_school_strike_for_climate_save_the_world_by_changing_the_rules

www.youtube.com/watch?v=4paKDgga­jA

www.youtube.com/watch?v=YUGH4ya_lys

www.youtube.com/watch?v=NFUjcUbSXyY

www.youtube.com/watch?v=tBSV09fqib0

www.youtube.com/watch?v=u0MlTyjzBR4

www.youtube.com/watch?v=nXE4BbzzgnA

www.youtube.com/watch?v=P8_7EZRy3u0

www.youtube.com/watch?v=tBSV09fqib0

www.youtube.com/watch?v=xpB4FRyXh6g

www.youtube.com/watch?v=ztfgK6Xnoeg

www.youtube.com/watch?v=yPhDLfFNXt8

www.youtube.com/watch?v=V_66D_SPTN0

www.youtube.com/watch?v=5Aq6_0XdXyU

www.youtube.com/watch?v=LNpVTvpg1tI

www.youtube.com/watch?v=YlDZ_0dXKZ8

www.youtube.com/watch?v=GzAtBpQmb7E

www.youtube.com/watch?v=a6rkQr2UMKw

www.youtube.com/watch?v=Z13­nfiNHXk

www.youtube.com/watch?v=spTWwqVP_2s

www.youtube.com/watch?v=7lcBEOYAlaA

www.youtube.com/watch?v=ZCKRjP_DMII

www.youtube.com/watch?v=vjOmyNA4wZ8

www.youtube.com/watch?v=NC3uvcilXCk

www.youtube.com/watch?v=mEFASpHL9nM

www.youtube.com/watch?v=tBSV09fqib0